Oppdyrket varig eng

NA-TO03

Hovedtype

Hovedtypen omfatter jordbruksmark med intensiv hevd og sporadisk markbearbeiding, som brukes til gressproduksjon

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-TO03 Oppdyrket varig eng omfatter jordbruksmark preget av intensiv hevd uten hyppig markbearbeiding, det vil si mark som gjødsles, sprøytes, tilsås, osv. Hovedtypen omfatter innmarksarealer som over lengre tid benyttes til dyrking av gress, kløver og eventuelt andre fôrvekster, men som ikke inngår i regelmessig rotasjon med korn eller andre ettårige jordbruksvekster og som ikke regelmessig pløyes. Hovedtypen får derfor et betydelig innslag av flerårige ugressarter. Pløyefrekvensen styres av behovet for å fornye enga og redusere forekomst av uønskete, flerårige ugressarter. Oppdyrket varig eng blir brukt til beite (kulturbeite), slått eller en kombinasjon av beite og slått, for eksempel ved at gjenvekst på engene blir beitet om høsten etter slåtten. Beiting om våren forekommer også. Etter slåtten tørkes høyet på bakken, legges i silo eller pakkes i rundballer. Tidligere var det vanlig å tørke høyet på hesjer. Oppdyrket varig eng omfatter stor variasjon i hevdintensitet, først og fremst betinget av variasjon i omfanget av sprøyting og gjødsling. Typen gjødsel (fast eller flytende form) og måten gjødselen spres har også betydning. Omfanget av markbearbeiding varierer fra relativt hyppig pløying til normal pløyedybde til mer sporadisk, grunn jordarbeiding ("overflatedyrking").

NA-TO03 Oppdyrket varig eng defineres av kombinasjonen av miljøvariablene LM-HM Markbearbeidingsintensitet (basistrinn LM-HM_d sporadisk pløyd mark) og LM-HH Høstingsintensitet (basistrinnene LM-HH_c Intensiv utnytting eller LM-HH_y svært intensiv utnytting).

NA-TO03 Oppdyrket varig eng forekommer over hele landet på arealer som er egnet til gressproduksjon. Hovedtypen dominerer i deler av landet der klima, terreng og jordbunnsforhold ikke er egnet åkerbruk. Den er dominerende på innmark langs kysten fra Boknafjorden og nordover, og i mellomboreal bioklimatisk sone og høyere.

NA-TO03 Oppdyrket varig eng deles i fire grunntyper for alle kombinasjoner av miljøvariablene LM-HH Høstingsintensitet og LM-HG Gjødslingsintensitet.LM-HH Høstingsintensitet deles i to hovedtypetilpassede trinn: LM-HH_c intensiv høsting og LM-HH_y svært intensiv høsting.LM-HG Gjødslingsintensitet deles i to hovedtypetilpassede trinn. Det første er sammensatt av basistrinnene LM-HG_0ab uten preg av gjødsling, lav gjødslingsintensitet og temmelig sterk gjødslingsintensitet, mens det andre hovedtypetilpassede trinnet omfatter LM-HG_c sterk gjødslingsintensitet.

Kartleggingsenheter under Oppdyrket varig eng

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK