Svært intensivt høstet og overgjødslet oppdyrket varig eng

TO03-04

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • KM LUKKET GRADVIS FORYNGELSESHOGST

  • 0
  • a
  • b
  • c
   Sterk gjødslingsintensitet
  • y
 • LM HØSTINGSINTENSITET

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • y
   Svært intensiv utnytting

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Svært intensivt høstet og overgjødslet oppdyrket varig eng inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK