Åpen flomfastmark

NA-TE03

Hovedtype

Hovedtypen omfatter åpen, leire- til blokkdominert flomfastmark langs elver og innsjøer uten stabilt vegetasjonsdekke

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-TE03 Åpen flomfastmark omfatter åpne fastmarksarealer i flombeltet, først og fremst langs større elver ("elveører"), men finnes også på innsjø-landstrand. Hovedtypen finnes på sorterte sedimenter med dominerende kornstørrelse fra leire til blokk. Åpen flomfastmark langs elver utsettes for veksling mellom erosjon, det vil si utvasking, og sedimentasjon, det vil si avsetning av finmateriale. Erosjon finner sted i perioder med stor og økende vannføring mens sedimentasjon finner sted når vannføringen avtar. Vannets eroderende kraft er avhengig av vannhastigheten og hvor mye sedimenter elva transporterer. Langs innsjøer finnes NA-TE03 Åpen flomfastmark først og fremst langs bredden av store innsjøer der bølgevirkningen er størst.
For at flommarka skal forbli åpen, må vannets forstyrrelseseffekt periodevis være sterk nok til at vedvekster ikke klarer å etablere seg og/eller opprettholde stabile bestander over tid. Vanligvis øker vannforstyrrelseseffekten fra flommarkas øvre grense mot ikke flompåvirket fastmark nedover i elveløpet eller i flombeltet langs innsjøer, men under storflom kan hele flommarka bli utsatt for sterk forstyrrelse. De største sammenhengende arealenhetene av åpen flomfastmark finnes på elvesletter (innlandsdeltaer) og langs større elver i flate dalbunner, særlig der elver møtes.
Artssammensetningen i NA-TE03 Åpen flomfastmark er preget av LM-VF Vannforstyrrelsesintensitet som destabiliserende forstyrrelsesagens, og består av arter som evner å kolonisere blottlagt, gjerne ustabilt mineralsubstrat. Artssammensetningen varierer systematisk mellom ulike kornstørrelser. Småvokste karplanter ("pusleplanter") er vanlig på leire- og siltdominert substrat. Sand- og grussubstrat koloniseres av større planter og busker, for eksempel klåved Myricaria germanica, samt spesialiserte moser som for eksempel sandgråmose Racomitrium canescens agg. Påvekstalger dominerer på stein- og blokksubstrat. Åpen flomfastmark langs elver som renner fra fjell til fjord har ofte et betydelig innslag av fjellplanter som resultat av tilførsel av elvetransporterte frø.

NA-TE03 Åpen flomfastmark omfatter løsmasser uten jorddekke, over hele spekteret av kornstørrelser fra leire til blokk, i flombeltet langs elver eller innsjøer, det vil si betinget av LM-TV_i nedre supralittoral/nedre bølgeslagsbelte eller lavere trinn. Hovedtypen er preget av sterk nok vannbetinget forstyrrelse (LM-VF_f temmelig eksponert eller høyere) til at permanent dominans av vedvekster eller sammenhengende, engpreget vegetasjon forhindres.

Flommarker har særlig stor horisontal utstrekning på elvesletter i nedre deler av store vassdrag der dalene flater ut (for eksempel Glommas delta i Nordre Øyeren) og i slake dalpartier i innlandet, blant annet omkring deltaer der mindre elver munner ut i en annen, større elv [for eksempel Follas delta i Glomma i Alvdal (Hedmark), Grimsas delta i Folla i Folldal (Hedmark), Visas delta i Otta i Lom (Oppland) og Grøvus utløp i Driva i Sunndal (Møre og Romsdal)]. Store sedimentasjonsflater som over lengre tid forblir åpne, der det skjer en netto sedimentering av sand og grus, finnes der breelver går gjennom store elvesletter (sandurer). Det best utviklete sandurområdet i Norge er Fåbergstølsgrandane i Jostedalen. NA-E03 Åpen flomfastmark finnes også stedvis i landstrandbeltet langs innsjøer, først og fremst på steder der strandas øvre del er svært flat og derfor har stor horisontal utstrekning.

NA-TE03 Åpen flomfastmark deles i seks grunntyper. Hovedtypen deles i fem hovedtypetilpassete klasser på grunnlag av LM-DK Dominerende kornstørrelse: leire (LM-DK_A), silt (LM-DK_B), sand og grus (LM-DK_CD), stein og blokk (LM-DK_EF) og stor blokk (LM-DL_G). Åpen flomfastmark på stein deles i to grunntyper basert på LM-KA Kalkinnhold.

NA-TE03 Åpen flomfastmark og NA-TE04 Langvarig oversvømt flommark kjennetegnes ved forskjellige flomregimer. Mens flomregimet i NA-TE03 er styrt av vannføringen i elver og/eller vannstanden i innsjøer, har NA-TE04 et årsperiodisk flomregime som medfører at marka er kontinuerlig vanndekt mens marka er frossen. NA-TE03 forekommer langs elver og innsjøer, NA-TE04 finnes i groper i dødislandskap.
NA-TE03 Åpen flomfastmark og NA-TE08 Flommarkseng NA-TE03 mangler sluttet, engpreget vegetasjon og kjennetegnes av mer spredte planteindivider i eksponert mineralsubstrat. NA-TE08 kjennetegnes av en sammenhengende, gras- eller urtepreget vegetasjon på mer eller mindre jorddekt mark.