Ny sterkt endret innsjøbunn

NA-LM01

Hovedtype

Hovedtypen omfatter bunn i nyetablerte innsjøer hvor fastmark er endret til innsjøbunn gjennom menneskeskapt virksomhet, først og fremst ved vassdragsregulering eller utgraving av nye basseng.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Hovedtypen NA-LM01 Ny sterkt endret innsjøbunn omfatter bunnsystemene i nye innsjøer og innsjøer som har fått sin artssammensetning og økologiske funksjon sterkt og irreversibelt endret gjennom fysiske tiltak som for eksempel vassdragsregulering. Denne hovedtypen for ny innsjøbunn har sin opprinnelse i NA-T Fastmarkssystemer. Selve innsjøbassenget kan bestå av et utgravd lite tjern eller en dam, eller det kan ha oppstått etter etablering av en menneskeskapt demning i et vassdrag. Vannmassene i den nye innsjøen kommer vanligvis fra ei elv eller en bekk som har blir demmet opp. Den nye innsjøbunnen tilhører hovedtypen NA-LM01 Ny sterkt endret innsjøbunn inntil en ny dynamisk likevektssituasjon (ettersuksesjonsstadiet) er etablert. Dette forutsetter at det er etablert en fullstendig næringskjede med krepsdyrplankton i vannmassene og stabile bunndyr- og plantesamfunn. Krepsdyrplankton etablerer seg relativt raskt, og NA-LM01 når gjerne ettersuksesjonsstadiet i løpet av 20–25 år. Da har den nye innsjøbunnen blitt til NA-LA01 Eufotisk fast innsjøbunn og/eller NA-LA02 Eufotisk innsjø-sedimentbunn. Nye innsjøer som dannes ved oppdemming av elveløp vil, i tillegg til NA-LM01 Ny sterkt endret innsjøbunn, også omfatte neddemt elvebunn NA-LM02 Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn. NA-LM01 vil etablere seg mellom HRV (høyeste regulerte vannstand) og det gamle elveleiet. Neddemt fastmark gjennomgår rask suksesjon dersom ikke helt spesielle forhold reduserer suksesjonshastigheten.

NA-LM01 Ny sterkt endret innsjøbunn omfatter bunnen i en nyetablert dam eller innsjø, som hadde fastmark som utgangspunkt. Teknisk sett er hovedtypen definert av tre basisklasser for LM-MY Fysisk menneskepåvirkete bunnsubstrater, henholdsvis LM-MY_A by fast bunn, LM-MY_B Nytt fast sterkt modifisert eller syntetisk substrat og LM-MY_C Ny løs sedimentbunn. NA-LM01 omfatter mark som gjennomgår suksesjon fra fastmark til innsjøbunn, oftest ved at den opprinnelige artssammensetningen fort dør når marka settes under vann og nye arter gradvis kommer inn og etablerer seg. Innsjøbunnen i nyetablerte innsjøer tilhører NA-LM01 inntil en ny, dynamisk stabil situasjon (ettersuksesjonsstadiet) har inntrådt.

Med unntak for store kraftmagasiner, dekker ny sterkt endret innsjøbunn vanligvis små arealer. Den vanligste årsaken til at det lages NA-LM01 Ny sterkt endret innsjøbunn er vassdragsregulering. NA-LM01 kan også oppstå når det anlegges vanningsdammer, dammer i parker og golfanlegg, og når groper i terrenget avsnøres ved vegutbygging og seinere fylles med vann.

NA-LM01 Ny sterkt endret innsjøbunn er delt inn i fem grunntyper på grunnlag av variasjonen innenfor to miljøvariabler: LM-MY Fysisk menneskepåvirkete bunnsubstrater (bLKM): Variabelen er delt inn i tre hovedtypetilpassede klasser som hver omfatter én basisklasse: ny fast bunn (LM-MY_A), nytt fast sterkt modifisert eller syntetisk substrat (LM-MY_B) og ny løs sedimentbunn (LM-MY_C). LM-KA Kalkinnhold (bLKM): For basisklassene LM-MY_BC er variasjonen delt i to hovedtypetilpassede trinn som hver gir opphav til grunntyper: kalkfattig (LM-KA_abcd, < 4 mg Ca/l) og kalkrik (LM-KA_efghi, > 4 mg Ca/l).

NA-LA01 Eufotisk fast innsjøbunn og NA-LM01 Ny sterkt endret innsjøbunn Forveksling mellom de to hovedtypene vil først og fremst kunne by på utfordringer mot slutten av suksesjonsforløpet, det vil si 20–25 år etter at den nye bunnen er etablert. Overgangen fra NA-LM01 til NA-LA01 skjer gradvis inntil ettersuksesjonsstadiet er nådd. Definisjonen av ettersuksesjonsstadiet, at artssammensetningen og dynamikken ikke skiller seg fra den vi finner i det lite endret bunnsystem, må legges til grunn for vurderingen. NA-LA02 Eufotisk innsjø-sedimentbunn og NA-LM01 Ny sterkt endret innsjøbunn Forveksling mellom de to hovedtypene vil først og fremst kunne by på utfordringer mot slutten av suksesjonsforløpet, det vil si 20–25 år etter at den nye bunnen er etablert. Overgangen fra NA-LM01 til NA-LA02 skjer gradvis inntil ettersuksesjonsstadiet er nådd. Definisjonen av ettersuksesjonsstadiet, at artssammensetningen og dynamikken ikke skiller seg fra den vi finner i det lite endret bunnsystem, må legges til grunn for vurderingen.

Denne enheten er uendret og tilsvarer L14 Ny sterkt endret innsjøbunn i NiN versjon 2.3.