Ferskvannskildebunn

NA-OC01

Hovedtype

Hovedtypen omfatter bunn i elver og bekker som tydelig influeres av konsentrerte grunnvannsframspring (kildevann).

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-OC01 Ferskvannskildebunn omfatter bunnen i elver og bekker, der vannmassene får tilførsel av konsentrerte grunnvannsframspring (kildevann). Kildevann uten innblandet overflatevann har nær konstant temperatur og vannkjemi gjennom døgnet og året. På det norske fastlandet er kildevannet om sommeren vanligvis kjøligere enn vann i sammenlignbare elver og bekker i nærheten, mens det om vinteren er varmere.Til grunn for å opprette ferskvannskildebunn som egen natursystem-hovedtype ligger antakelsen om at et relativt konsentrert framspring av oksygenrikt og/eller mineralrikt, ofte kaldt vann har vesentlig betydning for artssammensetningen. Disse egenskapene, som er sammenfattet i LM-KI Kildevannspåvirkning, varierer i styrke fra stagnerende vann uten kildevannspåvirkning (LM-KI_0) til sterk kildevannspåvirkning (LM-KI_y). Grenseverdien for å skille ferskvannskildebunn fra svakere kildevannspåvirket bunn blir trukket mellom svak (LM-KI_c) og klar (LM-KI_d) kildevannspåvirkning. Det er samme grense som brukes til å skille "kildemyr", grunntyper for kildevannspåvirket torvproduserende åpen jordvannsmyr (NA-VA01, grunntyper for LM-KI_bc), fra hovedtypen NA-VC02 Torvmarkskilde.Artsmangfoldet i og ved ferskvannskildebunn er lavere enn i tilstøtende områder uten kildevannspåvirkning, og kuldetilpassete arter dominerer. Også kildevannsframspring i innsjøbunn regnes til NA-OC01 fordi kildevannet er bevegelig og forårsaker en strøm av vann langs innsjøbunnen.

Hovedtypen NA-OC01 Ferskvannskildebunn defineres av at elvevannet har et kildevannspreg som minst tilsvarer LM-KI Kildevannspåvirkning, basistrinn LM-KI_d svak kilde. Også kildevannsframspring i innsjøbunn regnes til NA-OC01 fordi kildevannet er bevegelig og forårsaker en strøm av vann langs innsjøbunnen.

NA-OC01 Ferskvannskildebunn forekommer ved grunnvannsframspring i et elveløp eller der sterke kilder gir opphav til et ferskvannssystem i form av en stor bekk eller liten elv som springer ut av kilden (grunnkilde). Bunnen i dette lille elveløpet tilhører ferskvannskildebunn i hele lengden hvor kildevannspåvirkningen tydelig kan spores i vannegenskaper og artssammensetning. Ferskvannskildebunn finnes også ofte i innsjøer i karstområder (kalkrik berggrunn med lettoppløselig marmor og kalkstein), der kildeframspring gi opphav til svært kalkrike innsjøer.

NA-OC01 Ferskvannskildebunn er delt inn i 14 grunntyper på grunnlag av variasjonen innenfor tre miljøvariabler: LM-DK Dominerende kornstørrelse (vKLM): For denne hovedtypen er variabelen delt i fire hovedtypetilpassede klasser: leire og silt (LM-DK_AB, < 1/16 mm), sand og grus (LM-DK_CD, 1/16–64 mm), stein og blokk (LM-DK_EF, 64–1024 mm) og stor blokk (LM-DK_GY, > 1024 mm). LM-KA Kalkinnhold (bLKM): For denne hovedtypen er variabelen delt inn i to hovedtypetilpassede trinn: kalkfattig (LMKA_abcd, < 4 mg Ca/l) og kalkrik (LM-KA_efghi, > 4 mg Ca/l). LM-KI Kildevannspåvirkning (bLKM): For denne hovedtypen er variabelen delt inn i to hovedtypetilpassede trinn: svak kilde (LM-KI_de) og sterk kilde (LM-KI_y).

NA-LA02 Innsjø-sedimentbunn og NA-OC01 Ferskvannskildebunn Selve ferskvannskilden utgjør ofte et lite areal. Nedstrøms kilden blandes kildevannet ut med "vanlig" elvevann, og det finner sted en gradvis overgang fra vann og bunn som er klart påvirket av vann fra kildeframspringet til "vanlig" elvebunn, det vil si hovedtypene NA-OA01 Fast elvebunn og NA-OA02 Elvesedimentbunn. Det gjør det vanskelig å trekke en klar grense mellom NA-OC01 Ferskvannskildebunn og andre hovedtyper. Grensa må trekkes på grunnlag av observasjoner av artssammensetning, temperatur og/eller andre egenskaper. Et kalkrikt kildeframspring kan være hovedårsaken til at en kalksjø er kalkrik.NA-OA01 Fast elvebunn og NA-OC01 Ferskvannskildebunn Selve ferskvannskilden utgjør ofte et lite areal. Nedstrøms kilden blandes kildevannet ut med "vanlig" elvevann, og det finner sted en gradvis overgang fra vann og bunn som er klart påvirket av vann fra kildeframspringet til "vanlig" elvebunn, det vil si hovedtypene NA-OA01 Fast elvebunn og NA-OA02 Elvesedimentbunn. Det gjør det vanskelig å trekke en klar grense mellom NA-OC01 Ferskvannskildebunn og andre hovedtyper. Grensa må trekkes på grunnlag av observasjoner av artssammensetning, temperatur og/eller andre egenskaper. Et kalkrikt kildeframspring kan være hovedårsaken til at en kalksjø er kalkrik. NA-OA02 Elvesedimentbunn og NA-OC01 Ferskvannskildebunn Selve ferskvannskilden utgjør ofte et lite areal. Nedstrøms kilden blandes kildevannet ut med "vanlig" elvevann, og det finner sted en gradvis overgang fra vann og bunn som er klart påvirket av vann fra kildeframspringet til "vanlig" elvebunn, det vil si hovedtypene NA-OA01 Fast elvebunn og NA-OA02 Elvesedimentbunn. Det gjør det vanskelig å trekke en klar grense mellom NA-OC01 Ferskvannskildebunn og andre hovedtyper. Grensa må trekkes på grunnlag av observasjoner av artssammensetning, temperatur og/eller andre egenskaper. Et kalkrikt kildeframspring kan være hovedårsaken til at en kalksjø er kalkrik.

Denne enheten er uendret og tilsvarer O3 Ferskvannskildebunn i NiN versjon 2.3.