Kalkrik svak ferskvannskildebunn

map OC01-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkrik bunn i svak kilde.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter svake kilder (KI_de) i små, kalkrike (KA_efghi) elver og bekker, med bunn dominert av kornstørrelser fra leire til blokker (DK_ABCDEFGY). At kildevannspåvirkningen er svak, innebærer at vann fra kildeframspringet utgjør en mindre del av den totale vannføringen i elva eller bekken, men likevel er stor nok til at temperaturen senkes med et par grader nedstrøms utspringet. Kalkrike kildeutspring vil også kunne påvirke vannkjemien i elva eller bekken, og gir et økt kalkinnhold sammenlignet med vannet oppstrøms kilden. Denne typen kilder er ofte diffuse og har ikke et tydelig kildeutspring, men kan være spredd over et større areal. Kildeutspring på innsjøbunn regnes også til OC01-C-03 Kalkrik svak ferskvannskildebunn. På innsjøbunn med fin sedimentbunn kan kildeutspringet registreres som 2 til 10 cm høye "pyramider" med utspring på størrelsen med knapphull. Kalkrik svak ferskvannskildebunn med grus kan være gyteområder for laksefisk i innsjøer.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer over hele landet i små elver og bekker med kalkrike bergarter i området.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av substrat og påvisning av kilde(r). Temperaturmålinger oppstrøms og nedstrøms kilden kan være en måte å påvise der selve kildeutspringet ikke er synlig.

Definisjonen av kartleggingsenheten er uendret, men navnet er endret og tilsvarer O1-C-1 Svært kalkfattig fastbunn i klar og roligflytende elv i NiN versjon 2.3.