Kalkfattig sterk ferskvannskildebunn

map OC01-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkfattig bunn i sterk kilde.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter sterke kilder (KI_y) i små, kalkfattige (KA_abcd) elver og bekker, med bunn dominert av kornstørrelser fra sand til blokker (DK_CDEFGY). At kildevannspåvirkningen er sterk, innebærer at vann fra kildeframspringet utgjør en større del av den totale vannføringen i elva eller bekken; stor nok til at temperaturen senkes med mer enn 2 grader nedstrøms utspringet. Kildevannets påvirkning på vannkjemien i elva kan være betydelig. Kildeutspring på innsjøbunn regnes også til OC01-C-02 kalkfattig sterk ferskvannskildebunn. Sterke kilder vil i innsjøene ha et synlig kildeutspring. Dette kan ofte observeres som et oppkom (krusninger) på en blank innsjøoverflate når det er vindstille. Kalkfattig sterk ferskvannskildebunn med grus er ofte viktige gyteområder for laksefisk i innsjøer.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer over hele landet i små elver og bekker med kalkfattige bergarter i området.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av substrat og påvisning av kilde(r). Temperaturmålinger oppstrøms og nedstrøms kilden kan være en måte å påvise der selve kildeutspringet ikke er synlig.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L17-C-4 Kronisk forsuret fast innsjøbunn i NiN versjon 2.3.