Kalkrik sterk ferskvannskildebunn

map OC01-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkrik bunn i sterk kilde.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter sterke kilder (KI_y) i små, kalkrik (KA_efghi) elver og bekker, med bunn dominert av kornstørrelser fra leire til blokker (DK_CDEFGY). At kildevannspåvirkningen er sterk, innebærer at vann fra kildeframspringet utgjør en større del av den totale vannføringen i elva eller bekken; stor nok til at temperaturen senkes med mer enn 2 grader nedstrøms utspringet. Kildevannets påvirkning på vannkjemien i elva kan være betydelig. Spesielt kan sterke kildeutspring føre til heving av kalkinnhold med flere trinn. Kildeutspring på innsjøbunn regnes også til OC01-C-04 Kalkrik sterk ferskvannskildebunn. Sterke kilder vil i innsjøene ha et synlig kildeutspring. Dette kan ofte observeres som et oppkom på en blank innsjøoverflate når det er vindstille. Sterke kalkkilder kan være årsaken til at innsjøen er en kalksjø (KA_hi).

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer i områder med kalkrike bergarter i nedbørfeltet til små elver og bekker.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av substrat og påvisning av kilde(r). Temperaturmålinger oppstrøms og nedstrøms kilden kan være en måte å påvise der selve kildeutspringet ikke er synlig.

Definisjonen av kartleggingsenheten er uendret, men navnet er endret og tilsvarer O1-C-2 Svært kalkfattig fastbunn i klar elv med stryk i NiN versjon 2.3.