Kalkfattig svak ferskvannskildebunn

map OC01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkfattig bunn i svak kilde.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter svake kilder (KI_de) i små, kalkfattige (KA_abcd) elver og bekker, med bunn dominert av kornstørrelser fra sand til blokker (DK_CDEFGY). At kildevannspåvirkningen er svak, innebærer at vann fra kildeframspringet utgjør en mindre del av den totale vannføringen i elva eller bekken, men likevel er stor nok til at temperaturen senkes med et par grader nedstrøms utspringet. Denne typen kilder er ofte diffuse og har ikke et tydelig kildeutspring, men kan være spredd over et større areal. Kildeutspring på innsjøbunn regnes også til OC01-C-01 Kalkfattig svak ferskvannskildebunn. På innsjøbunn med sand kan kildeutspringet registreres som 2 til 5 cm høye "pyramider" med utspring på størrelsen med knapphull. Kalkfattig svak ferskvannskildebunn med grus er ofte viktige gyteområder for laksefisk i innsjøer.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer over hele landet i små elver og bekker med kalkfattige bergarter i området.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av substrat og påvisning av kilde(r). Temperaturmålinger oppstrøms og nedstrøms kilden kan være en måte å påvise der selve kildeutspringet ikke er synlig.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L17-C-3 Kronisk forsuret eller eutrofiert innsjøbunn i NiN versjon 2.3.