Elveløp preget av fluviale prosesser

EL-B

Hovedtypegruppe

Hovedtypegruppe som omfatter alle elveløp hovedsakelig preget av fluviale prosesser, dvs. erosjon og sedimenttransport styrt av rennende vann og ofte med relativt ensartet variasjon i kornstørrelse i elvebunnen

Elveløp med relativt ensartet variasjon i kornstørrelse i bunnsedimentene og med aktive fluviale prosesser, kalles alluviale eller fluviale elver. Dette er elveløpstype hvor elva er dominert av graving, transport og avsetning av materiale. Styrken på disse prosessene er direkte koblet til vannhastigheten, som i sin tur styres av en kombinasjon av elvas fall, det vil si elveløpets helningsvinkel, og vannføringen. Elver med stor vannføring i et bratt elveløp kan grave i bunnsubstratet og transportere materiale helt opp til relativt store steinblokker. Ved liten vannføringen eller slakt elveløp, er vannets evne til å grave og transportere redusert , og det er kun finere materiale som grus og sand som flyttes. Det grovere materialet blir da avsatt. Det er i flomsituasjoner at de fluviale prosessene er spesielt aktive. De fluviale prosessene gjør at bunnsubstratet ofte har liten variasjon i kornstørrelse. Materialet er sortert. I elver med bratt helning og/eller stor vannføring består substratet av store avrundede blokker, mens bunnen i flate områder der vannstrømmen er rolig ofte er dominert av grus og sand.

Elveløpstypen er vanlig over hele landet i områder med mye løsmasseavsetninger, ofte knyttet til litt flatere landskap.

EL-B Elveløp preget av fluviale prosesser kan forveksles med EL-C Elveløp preget av glasiale og fluviale prosesser. Elveløp preget av fluviale prosesser har ofte en mer ensartet bunn med sorterte sedimenter som samsvarer i størrelse med vannhastigheten i elva. EL-C har gjerne en mye mer blandet sammensetning av bunnsubstratet med innslag av usortert materiale og oppstikkende steinblokker som kan være mer kantet.

Hovedtypegruppen er ny.

Elvetypen utviser i en stor variasjon knyttet til nøkkelvariablene i NiN for å beskrive styrken på de fluviale prosessene er de enkle miljøvariablene LM-HE Elveløpshelning, LM-VA Middelvannføring og LM-FV Flomvannføring. LM-HE er en miljøgradient med hele femten trinn som er særlig findelt i nedre del, altså for slake elver.