Fluvialt elveløp med jevn, grus- og steindominert bunn

EL-B02

Hovedtype

Hovedtype som omfatter fluvialt elveløp med jevn, grus- og steindominert bunn.

EL-B02 Fluvialt elveløp med jevn, grus- og steindominert bunn omfatter moderat hellende elveløp med flat grus og steinbunn. Lengdeprofilen til elveløpet er LM-EL_K3 Jevn sedimentbunn. Hovedtypen har jevn bunn med rullestein og grus som dominerende substrat og ofte et hurtigstrømmende strømningsmønster med stående bølger og eventuelt enkelte skumtopper. Typisk er et bredt, grunt elveløp og lave, men ofte bratte kanter. Elveløpet kan omgis av en oftest smal flomslette. Elvetypen har svært dynamisk elvebunn med aktive elveprosesser som ofte endre bunnen etter hver flom.

EL-B02 Fluvialt elveløp med jevn, grus- og steindominert bunn er relativt vanlig og forekommer i elveløp som flater litt ut nedstrøms i bratte fjell- og dallandskap med god tilgang på sedimenter.

EL-B02 Fluvialt elveløp med jevn, grus- og steindominert bunn kan lett forveksles med EL-C02 glasifluvialt elveløp med jevn, grus- og steindominert bunn fordi de morfologisk er ganske like. Forskjellen er først og fremst sedimenttype og aktive elveprosesser. Sedimentene i EL-B02 har hovedsakelig sitt opphav i LM-ET_K7 Elveavsetninger, mens og EL-C02 kan ha både LM-ET_3 Rasmateriale, 7, LM-ET_K4 Morenemateriale og LM-ET_K6 Breelvavsetninger, og har i mye mindre grad aktive elveprosesser. God observasjon av type materiale og sortering i elveløpet er viktig. Særlig utfordrende kan det være å skille mellom sediment med glasifluvialt opphav og sediment som er fluvialt. Vannføring og fluvial aktivitet under både normal vannføring og flom er her avgjørende.

Hovedtypen er ny.

Viktige miljøvariabler for å beskrive variasjon for EL-B02 er MD-SR Strømningsmønster i elv, LM-HE Elveløpshelning, LM-VA Middelvannføring og LM-FV Flomvannføring.