Stein- og blokkdominert fluvialt elveløp med kaskade- eller trappetrinnsmorfologi

EL-B01

Hovedtype

Hovedtype som omfatter stein- og blokkdominert fluvialt elveløp med kaskade- eller trappetrinnsmorfologi.

EL-B01 Stein- og blokkdominert fluvialt elveløp med kaskade- eller trappetrinnsmorfologi omfatter relativt bratte elveløp med stein- eller blokkbunn, ofte i sterkt flompåvirkede elver. Lengdeprofilen til elveløpet er LM-EL_K1 kaskade eller LM-EL_K2 trappetrinn. Elvetypen har svært dynamisk elvebunn med aktive elveprosesser som fører til at bunnen gjerne endres etter hver flom. Denne typen kjennetegnes av høy vannhastighet og ujevn bunn, ofte med oppstikkende og avrundete steiner og blokker, som gir elver med skumtopper og fossestryk. Spesielt i elveløp med trappetrinnsmorfologi er det vanlig med små kulper mellom stein og blokk, gjerne med små lommer av grus og sand på bunnen.

EL-B01 Stein- og blokkdominert fluvialt elveløp med kaskade- eller trappetrinnsmorfologi er relativt vanlig og forekommer spesielt i bratt fjell- og dallandskap med god tilgang på grove sedimenter.

EL-B01 Stein- og blokkdominert fluvialt elveløp med kaskade- eller trappetrinnsmorfologi kan lett forveksles med EL-C01 stein- og blokkdominert glasifluvialt elveløp med kaskade- eller trappetrinnsmorfologi. Morfologisk er de ganske like. Forskjellen er knyttet til eksistensen og kraften i aktive elveprosesser. Sedimentene i EL-B01 har hovedsakelig sitt opphav i LM-ET_K7 Elveavsetninger, mens og EL-C01 kan ha både LM-ET_3 Rasmateriale, 7, LM-ET_K4 Morenemateriale og LM-ET_K6 Breelvavsetninger, og har i mye mindre grad aktive elveprosesser. God observasjon av type materiale i elveløpet er viktig. Særlig utfordrende kan det være å skille mellom sediment med glasifluvialt opphav og sediment som er fluvialt. Vannføring og fluvial aktivitet under sterk flom er her avgjørende.

Hovedtypen er ny.

Viktige miljøvariabler for å beskrive variasjon for EL-B01 er MD-SR Strømningsmønster i elv, LM-HE Elveløpshelning, LM-VA Middelvannføring og LM-FV Flomvannføring. I tillegg kan landformenheten FL-D10 Elvevifte brukes til å skille ut elveløp som ligger på elvevifter.