Fluvialt elveløp med kulp-strykmorfologi

EL-B03

Hovedtype

Hovedtype som omfatter fluvialt elveløp med kulp-strykmorfologi.

EL-B03 fluvialt elveløp med kulp-strykmorfologi omfatter lavt til moderat hellende elveløp med bunn dominert av grus og småstein, som regel med veksling mellom høler (kulper) og banker. Lengdeprofilen til elveløpet er LM-EL_K4 Kulp-stryk med tverrbanker eller LM-EL_K5 Kulp-stryk med alternerende sidebanker. Velutviklete utforminger av EL-B03 med tverrbanker har en avstand fra kulp til kulp eller fra stryk til stryk som varierer mellom 3 og 11 (oftest 5–7) ganger elvebredden. Elvestrekninger med kulp-stryk morfologi er ofte viktige som gyte- og oppvekstområder for laksefisk.

EL-B03 fluvialt elveløp med kulp-strykmorfologi er relativt vanlig i lavlandet i hele Norge. Spesielt mange av elvene med anadrome laksefisk i Midt-Norge er av denne typen.

EL-B03 fluvialt elveløp med kulp-strykmorfologi kan lett forveksles med EL-C02 glasifluvialt elveløp med jevn, grus- og steindominert bunn fordi morfologisk er de ganske like. Forskjellen er først og fremst sedimenttype og aktive elveprosesser. Sedimentene i EL-B03 har hovedsakelig sitt opphav i LM-ET_K7 Elveavsetninger, mens og EL-C03 kan ha både LM-ET_3 Rasmateriale, 7, LM-ET_K4 Morenemateriale og LM-ET_K6 Breelvavsetninger, og har i mye mindre grad aktive elveprosesser. God observasjon av type materiale og sortering i elveløpet er viktig. Særlig utfordrende kan det være å skille mellom sediment med glasifluvialt opphav og sediment som er fluvialt. Vannføring og fluvial aktivitet under både normal vannføring og flom er her avgjørende.

Hovedtypen er ny.

Elveløpstypen varierer med hensyn til hvordan banker, stryk og kulper er utformet og anordnet. Viktige miljøvariabler for å beskrive variasjon for EL-B03 er MD-SR Strømningsmønster i elv, LM-HE Elveløpshelning, LM-VA Middelvannføring og LM-FV Flomvannføring.