Romlig strukturvariasjon

Beskriver naturobjektenes romlige utstrekning, det vil si hvor store de er.

Størrelse er en egenskap som kan ha stor økologisk betydning. En av grunnreglene i økologien er at antallet arter innenfor et avgrenset område øker med økende størrelse. Størrelsen kan også påvirke økologiske prosesser. For eksempel bestemmer dybden på et innsjøbasseng om vannet i innsjøen vil bestå av dybdelag som sjelden blander seg eller om vannmassene sirkulerer hver gang det kommer kraftig vind. Størrelsen på nedbørfeltet til en elvestrekning eller en innsjø bestemmer hvor flomutsatt vannforekomsten er. 

Denne egenskapskategorien inneholder variabler som gjør det mulig å beskrive størrelsesegenskaper ved naturobjekter. De to mest generelle av disse variablene er "utstrekning" og "figurareal", som kan brukes både om landformobjekter, menneskeskapte objekter og naturtypeobjekter. 

Utstrekningsvariabelen plasserer et naturobjekt på en romlig skala fra mikroskala via lokal skala til regional, kontinental og global skala. Figurareal angir arealet av en naturtypefigur, for eksempel en polygon for en kartleggingsenhet på natursystem-nivået. Andre variabler er mer spesifikke, for eksempel variablene for terskeldyp (dybden på terskelen som skiller fjord fra hav) og vanndybde.