Sterkt endret eller ny fast marin bunn og -berg i nedre sjøkantbelte til rødalgebeltet

MM01-02

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM DYBDERELATERT LYSSVEKKING

  • 0
  • a
   Nedre sjøkantbelte / nedre strandkantbelte
  • b
   Sjøkantnær sublittoral / øvre karplantebelte
  • c
   Øvre sublittoral / nedre karplantebelte
  • d
   Midtre sublittoral / øvre mosebelte
  • e
   Nedre sublittoral / rødalgebelte / nedre mosebelte
  • y
 • AD SUKSESJON PÅ TRESATT MARK

  • 0
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
   Fast bunn og bergsubstrat
  • J
 • LM FINMATERIALINNHOLD

  • 0
   Uten finmateriale
  • a
  • b
  • c
  • d
  • y

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Sterkt endret eller ny fast marin bunn og -berg i nedre sjøkantbelte til rødalgebeltet inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK