Kronisk eutrofiert fast innsjøbunn

LM05-05

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • AD SUKSESJON PÅ TRESATT MARK

  • 0
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
   Fast bunn og bergsubstrat
  • J
 • LM FYSIKALSK-KJEMISK MENNESKEPÅVIRKNING AV VANN-NATUR

  • A
  • B
  • C
  • D
   Organisk belastning
  • E
   Næringsstoffoverbelastning
  • F
  • G
  • H

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Kronisk eutrofiert fast innsjøbunn inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK