Klart endret våtmarksskogsmark

NA-VI01

Hovedtype

Hovedtypen omfatter all skogsmark på jordvannsmyr, som er klart endret på grunn av gjennomgripende påvirkning fra grøfting, tilplanting eller treslagsskifte.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-VI01 omfatter mark som kombinerer langvarig innflytelse fra trær med klart preg av menneskepåvirkning. Påvirkninger som resulterer i at våtmark går fra å være lite endret til klart endret kan være direkte fysiske i form av (ikke gjennomgripende) grøfting eller skifte av dominerende treslag. Uansett årsak må påvirkningen være sterk nok til å forårsake langvarig vesentlig endring i artssammensetning (det vil si fortsatt være til stede én tregenerasjon, ca. 100 år, etter at påvirkningen fant sted). Direkte fysisk påvirkning kan føre til at det skapes nye miljøer (for eksempel eksponert mineraljord langs grøfter) eller endring i miljøforholdene, for eksempel ved drenering av vannmettet mark. Treslagsskfte til fremmed treslag eller planting av gran Picea abies utenfor granas naturlige utbredelsesområde medfører store endringer i mykorrhizasoppartssammensetningen og utløser alltid klart endret skogsmark. Skifte mellom treslag som finnes naturlig i Norge kan utløse klart endret skogsmark, men fortusetter at treslagsskiftet medfører vesentlig endring i artssammensetning som fortsatt er synlig en tregenerasjon etter at treslagsskiftet fant sted. NA-VI01 Klart endret skogsmark oppstår i de fleste tilfeller fra NA-VB01 Myr- og sumpskogsmark, men hovedtypen blir også resultatet dersom NA-VA01 Åpen jordvannsmyr grøftes med en intensitet som gir grunnlag av etablering av en skogsmark, men som ikke resulterer i overgang til fastmark. Dessuten finnes det eksempler på planting av sitkagran Picea sitchensis på NA-VA01 Åpen jordvannsmyr. Artsmangfoldet i klart endret skogsmark er oftest lavere enn i tilsvarende lite endret skogsmark – både grøfting og tett tilplanting reduserer lystilgangen til bunnsjiktet.

NA-VI01 Klart endret våtmarksskogsmark omfatter klart endret, i hvert fall i utgangspunktet torvproduserende mark med trær som strukturerende artsgruppe. For å være klart endret må skogsmarka ha preg av gjennomgripende menneskebetinget forstyrrelse.

NA-VI01 er sjelden naturtype, men det er ikke kjent hvor stor arealandel den dekker. Det skyldes til dels at det ikke finnes statistikk som skiller mellom myr som til tross for grøfting fortsatt er våtmark og tilhører NA-VI01, og myr som er gjennomgripende grøftet og har endt som NA-T05 Ny løs fastmark på drenert våtmark. NA-VI01 Klart endret våtmarksskogsmark er trolig vanligst på Østlandet og på Vestlandet, henholdsvis på grunn av grøfting og på grunn av tilplanting med gran eller et fremmed bartreslag, for eksempel sitkagran Picea sitchensis, buskfuru Pinus mugo ssp. mugo eller bergfuru Pinus mugo ssp. uncinata.

NA-VI01 Klart endret våtmarksskogsmark deles inn i fire grunntyper ved å kombinere to bLKM:
LM-KA Kalkinnhold (bLKM): Som i den tilsvarende hovedtypen på fastmark (NA-TI01), er denne miljøvariabelen delt i to hovedtypetilpassete trinn i NA-TV01 Klart endret våtmarksskogsmark – ikke-kalkrik skog (LM-KA_bcdef) og kalkskog (LM-KA_ghi). Variasjonen i artssammensetning langs LM-KA Kalkinnhold er mindre forutsigbar i NA-VI01 enn i NA-VB01 Myr- og sumpskogsmark.
LM-MV Fysisk menneskepåvirket våtmark (bLKM): Denne miljøvariabelen differensierer mellom de to svært ulike påvirkningene som gir opphav til NA-VI01 Klart endret våtmarksskogsmark – LM-MV_A grøftet torvmark og MV_G tilplanting av, eller treslagsskifte i våtmark.

Observerbar variasjon innenfor hovedtypens fire grunntyper kan beskrives ved hjelp av én miljøvariabel (oLKM), LM-TV Tørrleggingsvarighet (bLKM), som for eksempel kan brukes til å differensiere mellom mattenivå og tuenivå.

NA-TI01 er en ny hovedtype i NiN 3, som består av deler av NiN 2-hovedtypen V12 Grøftet myr.

Kunnskapen om langsiktige effekter av grøfting og treslagsskifte på artssammensetningen i våtmark er mangelfull.