Oppdyrket mark med semi-naturlig engpreg

NA-TO02

Hovedtype

Hovedtypen omfatter tidligere oppdyrket mark som har blitt slått eller beitet som en semi-naturlig eng i så lang tid at den har fått klare likhetstrekk med semi-naturlig eng, både i artssammensetning og andre egenskaper

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Sterkt endret jordbruksmark som i forholdsvis lang tid har blitt slått eller beitet som en semi-naturlig eng vil etter hvert få en artssammensetning og et utseende som overfladisk minner om semi-naturlig eng. NA-TO02 Oppdyrket mark med semi-naturlig engpreg omfatter jordbruksmark som har en historie som NA-TO01 Åker eller NA-TO03 Oppdyrket varig eng, men som fra et gitt tidspunkt er omdisponert til ekstensivt hevdet beite- eller slåttemark. Hovedtypen finnes på innmark, til en gård eller en nedlagt gård. Den kan være omgitt av annen jordbruksmark. Steingjerder og rydningsrøyser kan forekomme i tilknytning til hovedtypen. Iblant forekommer den som mer eller mindre rektangulære felter i NA-TK01 semi-naturlig eng, med tydelig avvikende artsammensetning, for eksempel dominans av hundekjeks Anthriscus sylvestris eller skogstorkenebb Geranium sylvaticum. Artssammensetningen er gjerne mindre artsrik enn i ellers sammenlignbare semi-naturlige enger, og mange arter typisk for semi-naturlig eng mangler. Arter karakteristisk for tidlige gjengroingsstadier etter opphør av bruk av åker forekommer sammen med typiske semi-naturlige engarter, med et dominansforhold som avviker fra det vi finner i semi-naturlig eng.

NA-TO02 Oppdyrket mark med semi-naturlig engpreg defineres av en kombinasjon av LM-HM Markbearbeidingsintensitet, basistrinn LM-HM_c tidligere pløyd mark og LM-HH Høstingsintensitet, basistrinn LM-HH_b ekstensiv utnytting. Et areal må ha et klart preg av ekstensiv utnytting for å tilordnes hovedtypen.

Hovedtypen forekommer spredt gjennom hele landet i tilknytning til annen jordbruksmark, men eksakt kunnskap om dens forekomst og utbredelse er mangelfull.

NA-TO02 er ikke delt inn i grunntyper.

NA-TK01 Semi-naturlig eng og NA-TO02 Oppdyrket mark med semi-naturlig engpreg. NA-TO02 skiller seg fra semi-naturlig eng ved å ha tydelige spor etter tidligere, mer intensiv hevd i form av pløying og/eller sterk gjødsling.NA-TO01 Åker, NA-TO02 Oppdyrket mark med semi-naturlig engpreg og NA-TO03 Oppdyrket varig eng. Så lenge åkeren er i aktiv bruk, kan hovedtypen knapt forveksles med noen andre hovedtyper. Kultureng i betydningen fulldyrket eng der det dyrkes gress, skal typifiseres som NA-TO01 Åker når den inngår i regelmessig rotasjon med korn og når marka pløyes opp så ofte at det ikke rekker etablere seg en flora av flerårige ugress. Det er ikke mulig å trekke noen eksakt grense for pløyeintervall, men størrelsesorden 4–7 år kan antydes. Utover i gjengroingssuksesjonen etter opphør av aktiv bruk, viskes forskjellene i artssammensetning og andre egenskaper mellom NA-TO01, NA-TO02 og NA-TO03 gradvis ut. Særlig vanskelige overganger finner vi på steder der tidligere åker (eller oppdyret varig eng) fortsatt brukes til jordbruksformål, for eksempel som beitemark med ekstensiv hevd (det vil si uten å pløyes, sprøytes eller sås til). Over tid vil den tidligere åkeren/enga få en artssammensetning med større innslag av arter typisk for semi-naturlige enger. Slike enger skal tilordnes NA-TO02 Oppdyrket mark med semi-naturlig engpreg. Fordeling av jordbruksmark med intensivt hevdpreg i seine gjengroingsstadier på hovedtypene NA-TO01 og NA-TO03 krever i mange tilfeller tilgang på historisk informasjon, for eksempel historiske flybilder. Tidligere åker har ofte en mer artsfattig vegetasjon enn tidligere oppdyrket varig eng, der arter med klonal vekst danner velavgrensete flekker.

Kartleggingsenheter under Oppdyrket mark med semi-naturlig engpreg

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK