Vegkanter, plener, parker og liknende uten semi-naturlig hevdpreg

NA-TN03

Hovedtype

Hovedtypen omfatter plener, parker og annen sterkt endret fastmark med grasdominert vegetasjon som har intensivt hevdpreg og overfladisk kan likne oppdyrket varig eng, men som ikke brukes til jordbruksproduksjon.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-TN03 Plener, parker og liknende uten semi-naturlig hevdpreg kjennetegnes ved følgende kombinasjon av egenskaper: (1) sterkt endret mark som er resultatet av planering, utfylling, påfylling av matjord etc., (2) totaldominans av innsådde grasarter, (3) intensivt hevdregime der mange av de samme metodene som ved skjøtsel av NA-TO03 Oppdyrket varig eng benyttes, for eksempel sporadisk markbearbeiding ved behov (nyanlegg), sprøyting, såing og klipping (parallell til slått), og (4) formålet er ikke jordbruksproduksjon.

NA-TN03 Plener, parker og liknende uten semi-naturlig hevdpreg omfatter vegetasjonsdekt ikke-jordbruksmark med mark som bearbeides ved behov (LM-HM_d) og som skjøttes med et intensivt hevdregime (LM-HH_c). Avgrensningen av hovedtypen følger direkte av prinsippene og kriteriene for hovedtypeinndeling i NiN 3.

NA-TN03 dekker et lite totalareal, og finnes over hele landet opp til omkring skoggrensa. Plener kan dekke større, sammenhengende arealer i offentlige parkanlegg, i forretnings- og industriutbyggingsområder og idrettsanlegg (f.eks. golf- og fotballbaner).

NA-TN03 inneholder bare en grunntype.

0

Kartleggingsenheter under Vegkanter, plener, parker og liknende uten semi-naturlig hevdpreg

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK