Blomsterbed og annen hyppig bearbeidet mark

NA-TN01

Hovedtype

Hovedtypen omfatter blomsterbed og annen sterkt endret, jorddekt fastmark med intensivt hevdpreg som følge av hyppig markbearbeiding, men som ikke brukes til jordbruksproduksjon.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-TN01 Blomsterbed og annen hyppig bearbeidet mark kjennetegnes ved følgende kombinasjon av egenskaper: (1) sterkt endret mark, som er resultatet av planering, utfylling, påfylling av matjord etc., (2) intensivt hevdregime der mange av de samme metodene som ved skjøtsel av NA-TO01 Åker benyttes, først og fremst hyppig markbearbeiding (spavending av jorda), men også sprøyting, såing eller utplanting av (pryd)vekster, og (3) formålet er ikke jordbruksproduksjon.

NA-TN01 Blomsterbed og annen hyppig bearbeidet mark omfatter jorddekt ikke-jordbruksmark med regelmessig markbearbeiding (LM-HM_y). Avgrensningen av hovedtypen følger direkte av prinsippene og kriteriene for hovedtypeinndeling i NiN 3.

NA-TN01 dekker små arealer, og finnes flekkvis nær bebyggelse. Hovedtypen kan dekke større, sammenhengende arealer i form av blomsterrabatter på offentlige steder som for eksempel byparker og veganlegg.

NA-TN01 inneholder bare en grunntype.

0

Kartleggingsenheter under Blomsterbed og annen hyppig bearbeidet mark

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK