Ny løs fastmark på tørrlagt ferskvannsbunn

NA-TM04

Hovedtype

Hovedtypen omfatter tidligere innsjø- og elvesedimentbunn som på grunn av tørrlegging har blitt fastmark.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-TM04 Ny løs fastmark på tørrlagt ferskvannsbunn inneholder all innsjø-sedimentbunn (hovedsakelig NA-LA02 Eufotisk innsjø-sedimentbunn) og elvesedimentbunn (hovedsakelig NA-OA02 Elvesedimentbunn) som etter menneskepåvirkning har blitt fastmark, det vil i si, som ikke lengre oversvømmes halve vekstseongen eller mer. Den vanligste årsaken til tørrlegging av ferskvannsbunn er regulering av vannstand og/eller vannføringsregime i forbindelse med vannkraftutbygging. TIdligere ferskvannssedimentbunn gir godt grunnlag for kolonisering med karplanter.

NA-TM04 Ny løs fastmark på tørrlagt ferskvannsbunn omfatter all tørrlagt ferskvanns-sedimentbunn. Avgrensningen av hovedtypen følger direkte av prinsippene og kriteriene for hovedtypeinndeling i NiN 3.

NA-TM04 dekker små arealer langs regulerte vann og vassdrag, spredt over hele Norge.

NA-TM04 Ny løs fastmark på tørrlagt ferskvannsbunn deles i to grunntyper på grunnlag av én miljøvariabel:
LM-MT Fysisk menneskepåvirket fastmark (bLKM) gjør det mulig å skille mellom to grunntyper for tørrlagt ferskvannsbunn med ulike opphav, som kan gi ulike betingelser for kolonisering: LM-MT_K løs fastmark på tørrlagt innsjøbunn og LM-MT_L løs fastmark på tørrlagt elvebunn.

0

Kartleggingsenheter under Ny løs fastmark på tørrlagt ferskvannsbunn

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK