Elvebunn preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning

NA-OM02

Hovedtype

Hovedtypen omfatter elvebunn er sterkt påvirket av kronisk fysikalsk-kjemisk forurensning.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-OM02 Elvebunn preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning omfatter elvebunn som blir sterkt og irreversibelt påvirket av kjemisk forurensning. For elver er de vanligste formene for kjemisk forurensning luftforurensning (f.eks. tilførsel av langtransporterte forsurende forbindelser), avrenning fra avfallsdeponier som blir plassert i eller ved elver og kroniske utslipp fra industri, landbruk og boligområder til vann. Den direkte påvirkningen på elvebunnen er sterkest nær utslippskilden og tynnes ofte raskt ut nedover i vassdraget. Unntaket er luftforurensninger som sur nedbør, som påvirker hele nedbørfeltet inntil tilførslene opphører og økosystemet er restituert. Hovedtypen omfatter bunnen i innsjøer som er så sterkt preget av kronisk kjemisk påvirkning at artssammensetningen i plante- og bunnlevende dyresamfunn og den økologiske funksjonen er sterkt og irreversibelt endret. Forurensningen kan observeres gjennom endringer av vannkjemi og/eller høyt innhold av miljøgifter i organismene, og fører ofte til en artsuttynning.Kronisk kjemisk påvirkning omfatter alle utslipp som fører til varig menneskebetinget påvirkning av pH, ledningsevne, temperatur, oksygeninnhold og næringsinnhold i vann og bunnsubstrat. Mange kjemiske stoffer er akutt giftige og/eller gjør områder uegnet som leveområder for planter og dyr. Økt tilførsel av næringsstoffer kan føre til eutrofiering, f.eks. oppblomstring av giftige blågrønnalger. Organisk avfall som kloakk gir høyt oksygenbehov for mottakervannet, noe som i sin tur kan føre til oksygenmangel med potensielt alvorlige følger for hele økosystemet. Industrivirksomhet kan resultere i utslipp av ulike miljøgifter i avløpsvannet, som f.eks. tungmetaller, organiske toksiner, olje, næringsstoffer og faste stoffer. Kjemisk påvirkning vil i noen tilfeller følges av fysikalsk påvirkning, for eksempel endring av temperaturen i vannmassene. Dette er særlig relevant for utslipp av vann fra kraftverk og kjølevann fra industri. Silt-førende avløp fra graving eller avfall fra bergverk kan føre til nedslamming av elvebunnen.

NA-OM02 Elvebunn preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning omfatter bunn i elver som har blitt sterkt og irreversibelt endret gjennom kjemisk påvirkning som forsuring, avrenning fra avfallsdeponier, kloakkutslipp, gassovermetning og kraftig eutrofiering. Inngrepet må forårsake en endring i artssammensetningen som er minst 2 ØAE i forhold til forventet tilstand uten påvirkning, for at en innsjøbunn skal tilordnes denne hovedtypen. Teknisk sett er hovedtypen definert av et såkalt "prosessunderkategori-kriterium" som sier at sterkt endrete bunnsystemer som er betinget av kronisk fysisk påvirkning skal utgjøre en egen hovedtype.

NA-OM02 Elvebunn preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning forekommer i elver som er påvirket av vedvarende forsuring som gjør økosystemet ustabilt, i bynære områder med utslipp fra avfallsdeponier eller kloakk, eller i innsjøer som er sterkt påvirket av jordbruksavrenning.

NA-OM02 Elvebunn preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning er delt inn i fire grunntyper på grunnlag av variasjonen innenfor to miljøvariabler: LM-MK Fysikalsk-kjemisk menneskepåvirkning: (bLKM): For denne hovedtypen er variabelen delt i de to hovedtypetilpassete klassene: kjemisk påvirkning (tungmetaller og andre uorganiske miljøgifter og organiske miljøgifter – LM-MK_AB) og forsuring (LM-MK_F). LM-ST Substrattype: (bLKM). For denne hovedtypen er variabelen delt inn i de to hovedtypetilpassete klassene LM-ST_0F uorganisk substratbunn eller dy- og gytjebunn og LM-ST_I fastbunn.

NA-OM02 Elvebunn preget av kronisk fysikalsk-kjemisk p[virkning kan i utgangspunktet forveksles med alle typer naturlig bunn med begrenset kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning. I store elver kan det være vanskelig å trekke grensa mellom NA-OM02 Elvebunn preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning og lite endrete hovedtyper, da effekten av påvirkningen reduseres gradvis fra utslippspunktet. Elvebunnen tilhører NA-OM02 Elvebunn preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning når effekter av den fysikalsk-kjemiske påvirkningen tydelig kan spores i vannegenskaper og en endring i artssammensetningen som minst er 2 ØAE i forhold til forventet tilstand uten påvirkning.

Denne enheten er uendret og tilsvarer O7 Elvebunn preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning i NiN versjon 2.3.

Kartleggingsenheter under Elvebunn preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK