Kronisk kjemisk påvirket sedimentbunn i elv

OM02-01

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • AD SUKSESJON PÅ TRESATT MARK

  • 0
   Overveiende uorganisk substrat
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
   Dy og gyttje
  • G
  • H
  • I
  • J
 • LM FYSIKALSK-KJEMISK MENNESKEPÅVIRKNING AV VANN-NATUR

  • A
   Tungmetaller og andre uorganiske miljøgifter
  • B
   Organiske miljøgifter
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Kronisk kjemisk påvirket sedimentbunn i elv inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK