Kronisk forsuret elvebunn

map OM02-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter elvebunn som er kronisk kjemisk påvirket.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter elvebunn som er kronisk forsuret på grunn av tilførsler av langtransporterte luftforurensninger («sur nedbør»). Påvirkningen fører til at forsuringsfølsomme arter blir sterkt redusert eller utryddet, og vanligvis til en sterk reduksjon i artsmangfoldet. Forsurete roligflytende elver på Sørlandet kan ha masseforekomst av krypsiv Juncus bulbosus. Den forsurete elvebunnen tilordnes OM02-C-02 inntil tilførslene opphører og økosystemet er restituert, det vil si at en dynamisk likevektssituasjon (ettersuksesjonsstadiet) er nådd. Sur nedbør påvirker hele nedbørfeltet.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer i elver i Sær-Norge og i Øst-Finnmark med svært kalkfattig berggrunn og tilført sur nedbør.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substrat.

Definisjonen av kartleggingsenheten er uendret, men navnet er endret og tilsvarer O1-C-11 Kalkrik fastbunn i humøs og roligflytende elv i NiN versjon 2.3.