Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn

NA-LM02

Hovedtype

Hovedtypen omfatter bunn i nyetablerte innsjøer hvor elvebunn er endret til innsjøbunn gjennom menneskeskapt virksomhet, først og fremst ved vassdragsregulering.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Hovedtypen NA-LM02 Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn omfatter innsjøbunn i nye innsjøer og innsjøer som har fått sin artssammensetning og økologiske funksjon sterkt og irreversibelt endret gjennom fysiske tiltak som for eksempel vassdragsregulering. Denne hovedtypen for ny innsjøbunn har sin opprinnelse i NA-O Elvebunnsystemer. Selve innsjøbassenget har oftest oppstått etter etablering av en menneskeskapt demning i et vassdrag. Vannmassene i den nye innsjøen kommer vanligvis fra ei elv eller en bekk som har blir demmet opp. Den nye innsjøbunnen tilhører hovedtypen NA-LM02 Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn inntil en ny dynamisk likevektssituasjon (ettersuksesjonsstadiet) er etablert. Dette forutsetter at det er etablert en fullstendig næringskjede med krepsdyrplankton i vannmassene og stabile bunndyr- og plantesamfunn. Krepsdyrplankton etablerer seg relativt raskt, og NA-LM02 når gjerne ettersuksesjonsstadiet i løpet av 20–25 år. Da har den nye innsjøbunnen blitt til NA-LA01 Eufotisk fast innsjøbunn og/eller NA-LA02 Eufotisk innsjø-sedimentbunn. Nye innsjøer som dannes ved oppdemming av elveløp vil, i tillegg til NA-LM02 Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn, også kunne omfatte NA-LM01 Ny sterkt endret innsjøbunn, som har opphav i fastmarkssystemer og NA-LM03 Ny innsjøbunn med opphav i våtmarkssystemer. NA-LM02 omfatter innsjøbunnen i det gamle elveleiet. Neddemt elvebunn gjennomgår rask suksesjon dersom ikke helt spesielle forhold reduserer suksesjonshastigheten.

NA-LM02 Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn omfatter bunnen i en nyetablert dam eller innsjø, som hadde elvebunn som utgangspunkt. Teknisk sett er hovedtypen definert av basisklassen LM-MY_D Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn, for LM-MY Fysisk menneskepåvirkete bunnsubstrater. NA-LM02 omfatter bunn som gjennomgår en gradvis suksesjon fra elvebunn til innsjøbunn. Innsjøbunnen i nyetablerte innsjøer tilhører NA-LM02 inntil en ny, dynamisk stabil situasjon (ettersuksesjonsstadiet) har inntrådt.

Med unntak av kraftmagasiner, dekker NA-LM02 Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn vanligvis små arealer. Hovedtypen forekommer spredt over hele landet i nyregulerte vassdrag der det er etablert elvemagasin. Hovedtypen kan også forekomme på mindre arealer der det er etablert vanningsdammer eller parkdammer, hvor en bekk er demt opp.

NA-LM02 Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn er delt inn i fire grunntyper som kombinerer to hovedtypetilpassete trinn eller klasser innenfor to miljøvariabler: LM-ST Substrattype: (bLKM):. For denne hovedtypen er variabelen delt inn i to hovedtypetilpassede klasser: overveiende uorganisk substrat og dy og gytje (LM-ST_0F) og fast bunn og bergsubstrat (LM-ST_I). LM-KA Kalkinnhold (bLKM): For denne hovedtypen er variabelen delt inn i de to hovedtypetilpassede trinn: kalkfattig (LM-KA_abcd, < 4 mg Ca/l) og kalkrik (LM-KA_efghi, > 4 mg Ca/l).

NA-LA01 Eufotisk fast innsjøbunn og NA-LM02 Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn Forveksling mellom de to hovedtypene vil først og fremst kunne by på utfordringer mot slutten av suksesjonsforløpet, det vil si 20–25 år etter at den nye bunnen er etablert. Overgangen fra NA-LM02 til NA-LA01 skjer gradvis inntil ettersuksesjonsstadiet er nådd. Definisjonen av ettersuksesjonsstadiet, at artssammensetningen og dynamikken ikke skiller seg fra den vi finner i det lite endret bunnsystem, må legges til grunn for vurderingen. NA-LA02 Eufotisk innsjø-sedimentbunn og NA-LM02 Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn Forveksling mellom de to hovedtypene vil først og fremst kunne by på utfordringer mot slutten av suksesjonsforløpet, det vil si 20–25 år etter at den nye bunnen er etablert. Overgangen fra NA-LM01 til NA-LA02 skjer gradvis inntil ettersuksesjonsstadiet er nådd. Definisjonen av ettersuksesjonsstadiet, at artssammensetningen og dynamikken ikke skiller seg fra den vi finner i det lite endret bunnsystem, må legges til grunn for vurderingen.

Denne enheten er uendret og tilsvarer L15 Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn i NiN versjon 2.3.

Kartleggingsenheter under Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK