Elveløp i og gjennom kohesive sedimenter

EL-D

Hovedtypegruppe

Hovedtypegruppe som omfatter alle elveløp i og gjennom kohesive (krefter mellom partikler som er like) sedimenter

EL-D Elveløp i og gjennom kohesive sedimenter omfatter elver eller bekker som renner gjennom finmaterialdominerte sedimenter som marine leir- og siltavsetninger og torv. Kohesive sedimenter er sedimenter med elektrokjemisk tiltrekning mellom kjemisk like partikler. Leire består av svært små like partikler med kohesive krefter, noe som gjør at sedimentene er mindre utsatt for erosjon enn det kornstørrelsen skulle tilsi. Torv fungerer på mange måter som et kohesivt sediment, derfor er elveløp i torv (EL-D02) også inkludert i denne gruppa.

Elveløpstypen er vanlig i lavlandet, under marin grense og i stilleflytende små elver og bekker som går igjennom myr.

EL-D Elveløp i og gjennom kohesive sedimenter kan forveksles med EL-B04 Fluvialt elveløp med jevn, sand- og/eller finmaterialdominert bunn særlig hvis bunnen består av veldig fint materiale. En bekk som renner gjennom leir vil normalt starte met et bratt lengdeprofil i en skarp v-formet dal (Fl_D05 Leirravine), men profilet vil fort bli slakere og etterhvert vil det dannes en liten elveslette. Jo lenger ned man kommer vil elven få et mer normalt fluvialt preg. Terskler av fast fjell og morenemateriale kan også bli vasket frem. Sedimenttransporten særlig av fint suspendert materiale er stor. Sedimentbunnen i EL-B04 vil ha mer av sedimenter med større kornstørrelse i sand fraksjonen enn det EL-D vil ha, og aldri torv.

Hovedtypegruppen er ny.

Viktige miljøvariabler for å beskrive variasjon for EL-D er MD-SR Strømningsmønster i elv, LM-HE Elveløpshelning og LM-DW Dominerende partikkelstørrelse