Enkelt elveløp gjennom torv, med sedimentbunn

EL-D03

Hovedtype

Hovedtype som omfatter elveløp gjennom torv, med sedimentbunn.

EL-D03 Elveløp gjennom torv, med sedimentbunn omfatter elveløp der erosjon i myr har gått ned til underliggende sedimentlag eller sedimenter som er tilført fra ovenforlliggende sedimentkilder. Elveløpstypen er betinget av LM-ET_K2 Myrtorv kombinert med moreneavsetninger (LM-ET_K4) eller elveavsetninger (LM-ET_K7). Myrtorva har opprinnelse i den torvproduserende myra som elveløpet går over. Denne typen bunn forekommer derfor hovedsakelig i bekker på myr med et relativt tynt myrlag. Det er en gradvis overgang fra fast torv til elvebunnbunn med nedbrutt, finfordelt torvmateriale (dy, og gytje), spesielt i større bekker eller små elver. Torvbunnen vil ofte forekomme i kanten av bekken, mens sedimentbunnen ligger som ei stripe midt i bekken.

Elveløpstypen er vanligst i områder med mye nedbør og mye myr.

Hovedtypen er ny.

Viktige miljøvariabler for å beskrive variasjon for EL-D er MD-SR Strømningsmønster i elv og LM-DW Dominerende partikkelstørrelse