Elveløp gjennom leire

EL-D01

Hovedtype

Hovedtype som omfatter elveløp gjennom leire.

EL-D01 Elveløp gjennom leire omfatter elveløp som har finmaterialdominerte, lett eroderbare sedimenter, fortrinnsvis marine leir- og siltavsetninger. Til tross for at sterke kohesive krefter (krefter mellom partikler som er like) gjør at leire er relativt motstandsdyktig mot erosjon, vil marin leire over tid eroderes til et nettverk av små og store ravinedaler (FL-D05 leirravine). Elveløp av typen EL-DO1 er derfor oftest en del av et ravinesystem. Elveløpstypen har ofte turbide vannmasser, spesielt etter nedbør.

I Norge forekommer elvetypen først og fremst i tilknytning til de store områdene med marin leire på Østlandet og i Trøndelag, men marine leirer finnes spredt langs hele kysten under marin grense. Elvestrekninger som skjærer gjennom marine leiresedimenter ligger ofte i et kulturlandskap.

EL-D01 kan i noe grad forveksles med EL-B04 Fluvialt elveløp med jevn, sand- og/eller finmaterialdominert bunn som består av veldig fin og løs bunn. Sedimentbunnen i EL-B04 vil ha mer av sedimenter med større kornstørrelse i sand fraksjonen enn EL-D. særlig hvis bunnen består av veldig fint materiale. En bekk som renner gjennom leir vil normalt starte met et bratt lengdeprofil i en skarp v-formet dal (Fl_D05 Leirravine), men profilet vil fort bli slakere og etterhvert vil det dannes en liten elveslette. Jo lenger ned man kommer vil elven få et mer normalt fluvialt preg. Terskler av fast fjell og morenemateriale kan også bli vasket frem. Sedimenttransporten særlig av fint suspendert materiale er stor. Sedimentbunnen i EL-B04 vil ha mer av sedimenter med større kornstørrelse i sand fraksjonen enn det EL-D vil ha

Hovedtypen er ny.

Viktige miljøvariabler for å beskrive variasjon for EL-D er MD-SR Strømningsmønster i elv og LM-DW Dominerende partikkelstørrelse