Enkelt elveløp i torv

EL-D02

Hovedtype

Hovedtype som omfatter elveløp i torv.

EL-D02 Elveløp i torv omfatter elveløp med bunn som har sin opprinnelse i den torvproduserende myra som elveløpet går igjennom. Elveløpstypen er betinget av LM-ET_K2 Myrtorv. Denne typen bunn forekommer derfor hovedsakelig i bekker med relativt liten vannføring på myr. Det er en gradvis overgang fra fast torv til elvebunn med nedbrutt, finfordelt torvmateriale (dy, og gytje), spesielt i større bekker eller små elver. Alle variantene regnes som elveløp i torv.

Elveløpstypen er vanligst i områder med mye nedbør og mye myr.

EL-D02 Enkelt elveløp i torv kan forveksles med EL-D03 Enkelt elveløp gjennom torv, med sedimentbunn. EL-D02 skilles fra EL-D03 på at det kun er torv i bunnsedimentene.

Hovedtypen er ny.

Viktige miljøvariabler for å beskrive variasjon for EL-D er MD-SR Strømningsmønster