Brakkvannsbunn preget av disruptiv sedimentasjon

MC04-10

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • AD SUKSESJON PÅ TRESATT MARK

  • 0
   Overveiende uorganisk substrat
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
 • LM MARIN SALINITET

  • 0
  • a
  • b
   Ultrabrakt
  • c
   Svært brakt
  • d
   Klart brakt
  • e
   Brakt
  • f
  • g
  • h
  • z
 • LM SEDIMENTBASERT FORSTYRRELSE

  • 0
  • a
  • a
  • b
  • b
   Klart oseanisk seksjon
  • c
  • d
  • e
  • f
  • y
   Disruptivt sedimentasjonsforstyrrelsespreget
 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
   Sterkt intermediær
  • f
   Litt kalkrik
  • g
   Temmelig kalkrik
  • h
  • i
  • j
 • LM FINMATERIALINNHOLD

  • 0
   Uten finmateriale
  • a
   Finmaterialfattig
  • b
   Litt finmaterialrik
  • c
   Temmelig finmaterialrik
  • d
  • y

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Brakkvannsbunn preget av disruptiv sedimentasjon inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK