Ny grunn våtmark på menneskebetinget forsumpet fastmark

NA-VM06

Hovedtype

Hovedtypen omfatter fastmark som har blitt forsumpet på grunn av menneskepåvirkning og som ikke akkumulerer torv.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-VM06 Ny grunn våtmark på menneskebetinget forsumpet fastmark er et langvarig mellomsuksesjonsstadium i en suksesjon som starter med et inngrep som hemmer dreneringen av et fastmarksområde og fører til etablering av et våtmarkssystem der det ikke akkumuleres torv. Eksempler på inngrep som kan føre til etablering av NA-VM06, er brakklegging av jordbruksmark som er opparbeidet ved drenering av tidligere våt- eller fuktmark og konstruksjon av veger eller utfylling av masser for andre formål og som hemmer dreneringen av marka. Slik inngrepspreget mark kan forsumpes og over lang tid forbli et ikke-torvproduserede våtmarkssystem som skal tilordnes NA-VM06. Det kan også koloniseres av torvmoser Sphagnum spp., med eller uten NA-VM06 som forstadium. Et slikt torvakkumulerende system skal tilordnes NA-VM03. Mellomsuksesjonsstadiet av NA-VM06 vedvarer helt til det igjen er en dynamisk likevekt mellom artssammensetingen og de lokale økologiske forholdene, eventuelt med NA-VM03 som neste mellomsuksesjonsstadium. Artssammensetningen i denne hovedtypen er uforutsigbar og vil sannsynligvis variere mye fra sted til sted, avhengig av de lokale forholdene og hvilke arter som først koloniserer marka etter inngrepet.

NA-VM06 Ny grunn våtmark på menneskebetinget forsumpet fastmark omfatter all tidligere fastmark som etter inngrep har blitt våtmark og som ikke akkumulerer torv. Avgrensningen av hovedtypen følger direkte av prinsippene og kriteriene for hovedtypeinndeling i NiN 3. Hovedtypen er definert av LM-MV Fysisk menneskebetinget våtmark, basisklassen LM-MV_E ny våtmark med opphav i fastmark.

Det er ikke kjent hvor vanlig denne hovedtypen er.

NA-VM06 Ny grunn våtmark på menneskebetinget forsumpet fastmark omfatter bare en grunntype.

Artssammensetningen i denne hovedtypen er uforutsigbar og varierer sannsynligvis mye fra sted til sted, avhengig av hvilken type fastmark som er utgangspunktet for den nye våtmarka, typen av inngrep og de lokale forholdene på stedet. Mangel på kunnskap om denne variasjonen gjør at det ikke er grunnlag for å utpeke noen oLKM. Den enkle lokale variabelen LM-KP Inngrep som utløser endringsgjeld og initierer langsom suksesjon kan være relevant for å beskrive utgangspunktet for den lange suksesjonen denne hovedtypen omfatter.

Hovedtypen omfatter tre grunntyper innenfor NiN 2-hovedtypen V13 Ny våtmark.

Hovedtypen er opprettet som et direkte resultat av reviderte kriterier og prinsipper for hovedtypeinndeling i NiN 3. Det finnes svært begrenset kunnskap om den.

Kartleggingsenheter under Ny grunn våtmark på menneskebetinget forsumpet fastmark

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK