Ny grunn våtmark på tidligere ferskvannsbunn

NA-VM05

Hovedtype

Hovedtypen omfatter tørrlagt tidligere innsjø- eller elvebunn som har blitt forsumpet, men ikke akkumulerer torv.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-VM05 Ny grunn våtmark på tidligere ferskvannsbunn er et mellomsuksesjonsstadium i en suksesjon som starter med at ferskvannsbunn tørrlegges i forbindelse med vassdragsregulering, først og fremst på grunn av vannkraftutbygging. Tørrlagt, dårlig drenert ferskvannsbunn, oftest i forsenkninger i terrenget, kan umiddelbart få miljøforhold og artssammensetning som tilfredsstiller definisjonen av våtmarkssystem, men uten å domineres av torvmoser Sphagnum spp. Slik mark skal tilordnes NA-VM05. Denne hovedtypen kan også opptre seinere i et mer komplekst suksesjonsforløp som starter med fastmark (NA-TM04 Ny løs fastmark på tørrlagt ferskvannsbunn) som deretter forsumpes. Mellomsuksesjonsstadiet av NA-VM05 vedvarer til det avløses av et nytt, tirvproduserende mellomsuksesjonsstadium (NA-VM02) eller det har innstilt seg en dynamisk likevekt mellom artssammensetingen og de lokale økologiske forholdene. Da skal ettersuksesjonsstadiet tilordnes en lite endret hovedtype av grunn våtmark. Artssammensetningen i denne hovedtypen er uforutsigbar og stor variasjon fra sted til sted er forventet.

NA-VM05 Ny grunn våtmark på tidligere ferskvannsbunn omfatter all tørrlagt og sekundært forsumpet tidligere ferskvannsbunn som ikke akkumulerer torv. Avgrensningen av hovedtypen følger direkte av prinsippene og kriteriene for hovedtypeinndeling i NiN 3. Hovedtypen er definert av LM-MV Fysisk menneskebetinget våtmark, basisklassene LM-MV_CD ny våtmark med opphav i innsjøbunn og elvebunn.

Hovedtypen er sannsynligvis svært sjelden, men det er ikke kjent hvor mange forekomster den har. Den forekommer som flekker i elveløp og på innsjøstrender som er tørrlagt i forbindelse med vassdragreguleringer, og som på grunn av lokale miljøforhold etter noen tid har utviklet seg til et våtmarkssystem som ikke akkumulerer torv.

NA-VM05 Ny grunn våtmark på tidligere ferskvannsbunn omfatter bare en grunntype.

Det er ikke kjent hvorvidt det er systematisk variasjon i artssammensetning og miljøforhold innenfor hovedtypen. Det er derfor heller ikke utpekt noen oLKM.

Hovedtypen tilsvarer én grunntype innenfor NiN 2-hovedtypen V13 Ny våtmark: V13-7 Ny våtmark med opprinnelse i ferskvannsbunn uten torvdannelse.

Hovedtypen er opprettet som et direkte resultat av reviderte kriterier og prinsipper for hovedtypeinndeling i NiN 3. Det finnes få observasjoner av den og kunnskapen om den er svært begrenset.

Kartleggingsenheter under Ny grunn våtmark på tidligere ferskvannsbunn

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK