Sterkt endret marin bunn preget av kronisk kjemisk påvirkning

NA-MM02

Hovedtype

NA-MM02 Sterkt endret marin bunn preget av kronisk kjemisk påvirkning omfatter fastbunn og sedimentbunn som er som er vesentlig endret på grunn av kronisk kjemisk påvirkning.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-MM02 Sterkt endret marin bunn preget av kronisk kjemisk påvirkning omfatter bunnsystemer som er vesentlig endret på grunn av mer eller mindre irreversibel kjemisk påvirkning fra menneskesamfunnets forurensende aktiviteter. Eksempler på påvirkninger som kan lede til denne hovedtypen er utslipp eller deponering av kjemisk avfall, dumping av overskuddsmasser fra gruvedrift og akvakultur på steder med utilstrekkelig vannbevegelse. For å tilordnes hovedtypen må den kjemiske påvirkningen ha reduserert artsmangfoldet og endret artssammensetningen vesentlig sammenliknet med et tilsvarende miljø uten denne påvirkningen. Etter at påvirkningen har opphørt kan sterkt endret marin bunn gjennomgå rask suksesjon mot en artssammensetning typisk for sammenlignbar, lite endret marin fastbunn eller sedimentbunn. Men det finnes også mange unntak, for eksempel glatte overflater som er vanskelig å kolonisere. Sterkt endret marin bunn preget av kronisk kjemisk påvirkning skal tilordnes NA-MM02 inntil det er etablert et økosystem med artssammensetning og dynamikk som ikke skiller seg fra det vi finner på sammenliknbar, lite endret bunn.

NA-MM02 Sterkt endret marin bunn preget av kronisk kjemisk påvirkning omfatter bunn i hav og fjorder som blir så sterkt påvirket av forurensning at den må karakteriseres som sterkt endret bunn. Teknisk sett er hovedtypen definert av et såkalt "prosessunderkategori-kriterium" som sier at sterkt endrete bunnsystemer som er betinget av kronisk kjemisk påvirkning skal utgjøre en egen hovedtype.

Hovedtypen forekommer bare flekkvis nær steder der spesifikke aktiviteter finner sted. For eksempel har kjemisk avfall i fom av overskuddsmasser blitt deponert enkelte steder, for eksempel i Jøssingfjorden (Flekkefjord, Vest-Agder og Sokndal, Rogaland).

Hovedtypen er delt inn i to grunntyper på grunnlag av variasjon i en miljøvariabel:LM-ST Substrattype (bLKM): Miljøfaktoren er representert med to hovedtypetilpassede klasser i denne hovedtypen: overveiende uorganisk substrat (LM-ST_0) og fastbunn og bergsubstrat (LM-ST_I). LM-ST_0 overveiende uorganisk substrat omfatter sedimentbunn, mens LM-ST_I omfatter fastbunn. Også på sterkt endret bunn er det oftest vesentlig forskjell i artssammensetning mellom sedimentbunn, som domineres av gravende organismer, og fastbunn som domineres av fastsittende organismer.

I seine suksesjonsstadier blir artssammensetningen mer og mer lik den vi finner i lite endrete normale hovedtyper. Grensa mellom sterkt endrete og lite endrete hovedtyper skal trekkes slik at ettersuksesjonsstadiet av lite endret natur anses nådd når artssammensetningen og omfanget av endringer (dynamikk) ikke er observerbart forskjellig fra den vi finner i lite endret natur.

NiN-3.0-T-C-PE-NA-MB-MC08-0

Denne hovedtypen er ny i NiN versjon 3. Den er skilt ut fra, og omfatter en mindre del av innholdet i, de to hovedtypene M14 Sterkt endret eller ny fast saltvannsbunn og M15 Sterkt endret eller ny marin sedimentbunn i NiN versjon 2.3.

3

Vår kunnskap om marine bunnsystemer som er kronisk kjemisk påvirket er generelt god. Mange studier inneholder sammenstillinger og analyser av forskjeller i artssammensetninger mellom påvirkede og tilsvarende naturlige systemer. Et eksempel på en slik studie er Trannum et al. (2020).

Trannum HC, Næss R og Gundersen H (2020). Macrofaunal colonization of mine tailings impacted sediments. Science of The Total Environment 708: 134866: 1-12.