Topogene torvmassiv

TM-A

Hovedtypegruppe

Topogene torvmassiv omfatter jordvannsmyr med stagnerende vann og plant grunnvannsspeil. Torvmassivenhetene TM-A01 Gjenvoksningsmyr og TM-A02 Flatmyr inngår her.

Skillet mellom minerogen og ombrogen markvæte er fundamentalt, og dette er grunnlaget for å skille mellom minerogene torvmassivgrupper på den ene siden, og ombrogene torvmassivgrupper på den andre siden. De minerogene torvmassivgruppene skiller vi fra hverandre på bakgrunn av forskjeller i vannets opphav og bevegelse, og felles for topogene torvmassiv er at vannet er stagnerende og grunnvannsspeilet er plant.

Topogene torvmassiv forekommer i hele landet og har ingen klar geografisk eller bioklimatisk fordeling. Enheten er vanlig i Europa og andre deler av verden.

Det er to torvmassivenheter i gruppa topogene torvmassiv, og dette er TM-A01 Gjenvoksningsmyr og TM-A02 Flatmyr. Disse skilles på ulik dannelse, og de har ulik torvprofil. Gjenvoksningsmyr er resultatet av avsetninger av organiske sedimenter i vann, og etter hvert torvdannelse i flytematter, mens flatmyr oppstår gjennom torvdannelse på fastmark (paludifisering).

Aktuelle forvekslingsenheter er i første rekke TM-B Soligene torvmassiv og TM-D Flommyrtorvmassiv. Flommyrene skilles fra de topogene myrene på at de tilføres vann fra innsjøer, elver eller bekker (limnogen markvæte), eller saltvann som kommer inn med tidevannet (thalassogen markvæte). Soligene myrer har hellende grunnvannsspeil (soligen markvæte), og vannet er ikke stagnerende slik som på topogene myrer.

Denne enheten er ny i NiN versjon 3.

Joosten H, Tanneberger F og Moen A red. (2017). Mires and peatlands of Europe. Status, distribution and conservation. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 780 s.

Moen A (1973). Landsplan for myrreservater i Norge. Norsk geogr. Tidsskr. 27: 173-193.

Moen A (1983). Myrundersøkelser i Sør-Trøndelag og Hedmark i forbindelse med den norske myrreservatplanen. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1983-4: 1-138.

Rydin H. og Jeglum JK (2013). The Biology of Peatlands. Second edition. Oxford University Press, Oxford. 382 s.

Succow M og Joosten H red. (2001). Landschaftsökologische Moorkunde. 2. Auflage. E. Schweizer-bart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 622 s.