Brakkvanns-flomskogsmark

map TF02-M005-06

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter både beskyttet og eksponert flompåvirket fastmarkskog langs kysten som oversvømmes av saltvann ved springflo.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

TF02-M005-06 omfatter springflopåvirket skog på fastmark langs kysten. Den kan forekomme både på noe eksponerte, men kanskje mest vanlig på litt beskyttede steder. Enheten dekker som regel små arealer ytterst i en sonering fra strandenger langs sjøen og videre innover mot fastmarkskog upåvirket av saltvannet. Den forekommer av og til i mosaikk med NA-VF02 strandsump-skogsmark. Velutviklet tresjikt av svartor Alnus glutinosa er typisk, men også andre løvtrær kan inngå. Feltsjiktet kan være godt utviklet og består blant annet av arter som fredløs Lysimachia vulgaris, klourt Lycopus europaeus og slyngsøtvier Solanum dulcamara.

  • Utbredelse og forekomst

    TF02-M005-06 Saltpåvirket flomskogsmark finnes bare som enkeltforekomster langs kysten hovedsakelig i Sør-Norge, og dekker alltid små arealer.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheten kan kanskje forveksles med TF02-M005-01 Beskyttet flomskogsmark på finmateriale eller NA-VF02 strandsump-skogsmark.

  • Identifisering

    Kartleggingsenheten forekommer i flatt terreng ved skjermede viker og bukter. Tett tresjikt gir lys til normal grønn farge og typisk løvskogstekstur i flybildet. Tekstur og farge er ofte konsistent innen regioner.

TF02-M005-05 er en ny enhet i NiN 3.0. Den var inkludert i T30 Flommarkskog LKM SA marin salinitet som uLKM i NiN 2.3.

Kunnskapen om artssammensetning og miljøvariasjon i enheten er forholdsvis god. Det er er ønskelig med bedre kunnskap om variasjon i artssammensetning og regional variasjon.