Lyngfuktskog

map TB01-M005-16

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkfattig, tørkeutsatt og lyngdominert fuktskogsmark.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

TB01-M005-16 Lyngfuktskog opptrer gjerne på grunn jord over skrånende berg i områder med fuktig klima. På slike steder utvikles en tydelig tørkeutsatt fuktskog. Stadig tilførsel av sigevann medfører at typen har fuktmarkspreg. Samtidig er den utsatt for uttørking i perioder med langvarig tørke blant annet fordi typen ofte forekommer med grunt jordsmonn over skrånende berg. TB01-M005-16 Lyngfuktskog forekommer på kalkfattig mark og vegetasjonen har arter fra TB01-M005-04 Bærlyngskog og TB01-M005-07 Lyngskog i kombinasjon med nøysomme fuktmarksarter. Røsslyng Calluna vulgaris er en typisk art, og blokkebær Vaccinium uliginosum og krekling Empetrum nigrum kan også inngå. I bunnsjiktet inngår flere torvmoser, blant annet grantorvmose Sphagnum girgensohnii, lyngtorvmose Sphagnum quinquefarium og furutorvmose Sphagnum capillifolium. TB01-M005-16 Lyngfuktskog forekommer på kalkfattig mark og er særlig vanlig i oseanisk klima.

  • Identifisering

    Enheten forekommer vanligvis i hellende terreng over skråberg. Fargen er mørkt grønn i granskog, lysere grønn der hvor det er sterkere løvtreinnslag og mer olivengrønn med furu.

  • Utbredelse og forekomst

    TB01-M005-16 Lyngfuktskog kan forekomme over det meste av landet, men er vanligst i oseaniske strøk.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheten kan forveksles med TB01-M005-14.

Enheten var inkludert med fuktmarksutforminger (VM·b som uLKM) av bærlyngskog og lyngskog i NiN 2.3, men basistrinn svært kalkfattig KA_a er ikke inkludert i NiN 3.0.

Kunnskapen om artssammensetning og miljøvariasjon i enheten er forholdsvis god. Det er er ønskelig med bedre kunnskap om variasjon i artssammensetning og regional variasjon.

Kielland-Lund, J. (1981). Die Waldgesellschaften SO-Norwegens. – Phytocoenologia, 9, 53-250.
Økland, R. H. og Eilertsen, O. (1993). Vegetation-environment relationships of boreal coniferous forests in the Solhomfjell area, Gjerstad, S Norway. – Sommerfeltia, 16, 1-254.
Økland, T. (1996). Vegetation-environment relationships of boreal spruce forests in ten monitoring reference areas in Norway. – Sommerfeltia, 22, 1-349.