Kalk-lavskog

map TB01-M005-12

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter tørr og sterkt kalkrik skogsmark.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

TB01-M005-12 karakteriseres som en åpen skog, oftest dominert av furu Pinus sylvestris og med glissent feltsjikt karakterisert av urter og lav. I nordboreal sone er TB01-M005-12 oftest en grunnlendt fjellbjørkeskog. Feltsjiktet har innslag av svært kalkkrevende og tørketolerante karplanter. Kartleggings-enheten opptrer ofte i veksling med TB01-M005-08, TB01-M005-09 og TB01-M005-11, gjerne som randsoner mot, eller i mosaikk med NA-TA01 Nakent berg og NA-TA02 Åpen grunnlendt mark. Forekommer oftest på grunnlendt mark på kalkrike bergarter. Oftest lavdominert bunnsjikt, men kan også ha et sparsomt utviklet bunnsjikt med mye strø.

  • Utbredelse og forekomst

    Sjelden type med klart tyngdepunkt i kontinentale strøk.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheten kan forveksles med alle naboenheter langs de definerende miljøvariablene i hovedtypen. Dette er TB01-M005-09 og TB01-M005-11.

  • Identifisering

    Opptrer under ulike eksposisjons- og helningsforhold, men særlig på kalkrygger, gjerne i karstlandskap. Fargen varierer avhengig av dominerende treslag og tresjiktstetthet, men ofte mosaikk mellom gråhvitt (lavdominans) og grønt (tre og busksjikt). Innslag av lyng gir mørkere farge, i mosaikk med nakent berg ofte mer grålig farge. Furudominans (olivengrønn) skilles lett fra bjørkedominans (reinere grønn). Tekstur og farge konsistent innen regioner.

Tilsvarer lav-kalklågurtskog og den rikeste delen av lav-lågurtskog i NiN 2.3, det vil si basistrinn fra temmelig til ekstremt kalkrik langs kalkinnhold-gradienten (LM-KA_ghi).

Kunnskapen om artssammensetning og miljøvariasjon i enheten er forholdsvis god. Det er er ønskelig med bedre kunnskap om variasjon i artssammensetning og regional variasjon.