Ny elvebunn

map OG01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter naturlig ny sedimentbunn i elv som stadig fornyes gjennom tilførsel av ny sedimenter gjennom vekstsesongen.*

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter den ustabile bunnen som oppstår langs kantene av elver og bekker, der nye sedimentoverflater stadig eksponeres på grunn av erosjon og tilførte sedimenter fra små ras og skred. Hovedtypen forekommer i elvedelta med store sandavsetninger, og langs store elver som renner gjennom finmaterialrike elvesletter. Elvebreddene i deltaet består ofte av løs sand som lett eroderes av elvevannet. De tilførte sedimentene inneholder vanligvis en del organisk materiale, både humus og levende planter. Selv ved normal vannføring kan små variasjoner i vannføring føre til at elvebreddene blir erodert og raser ut, slik at nytt substrat blir blottlagt. Dette kan skje flere ganger på ett og samme sted i samme år. Stadige forstyrrelser skaper et ustabilt livsmiljø med artsfattig flora og fauna, som ikke når noe stabilt ettersuksesjonsstadium.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten finnes i elvedelta med store sandavsetninger og langs store elver som renner gjennom finmaterialrike elvesletter.

  • Identifisering

    Vurdering av substrat.

Definisjonen av kartleggingsenheten i NiN versjon 2.3. er endret ved at kalktrinnet er delt og navnet nytt.