Kalkfattig dy- og gytjebunn i elv

map OC03-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkfattig dy- og gytjebunn i elv

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter kalkfattig (KA_abcd) finkornet, løs elvebunn (ST_F) i stilleflytende elver som inneholder mer enn 10 % organisk materiale. Det organiske materialet kommer fra rester av planter, dyr og torvmoser, og kan ha passert tarmkanalen til virvelløse dyr. Begrepene "dy" og "gytje" betegner ytterpunktene for en gradvis variasjon i egenskaper hos dette materialet. Med «dy» menes oftest ukonsoliderte (løse og vannmettede) elvesedimenter, hovedsakelig bestående av utfelte humuspartikler og torvmosesrester, for det meste tilført fra omkringliggende myr (produsert alloktont). «Gytje» er sjeldent i elv og består av elvesedimenter med rester av planter og dyr produsert i elva. Dy er, liksom torvmosene, ofte knyttet til sure miljøer, mens gytje er knyttet til kalkrike, produktive elevmiljøer.

  • Utbredelse og forekomst

    Kalkfattig dy- og gytjebunn finnes i elver med kalkfattige bergarter i nedbørfeltet, og som er omgitt av myr eller skog som tilfører mye organisk materiale.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og ST Substrattype.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substrat.

Definisjonen av kartleggingsenheten er uendret, men navnet er endret og tilsvarer O1-C-6 Moderat kalkrik fastbunn i klar elv med stryk i NiN versjon 2.3.