Svovelpåvirket bunn i varm ferskvannskilde

map OC02-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter svovelpåvirket bunn i varme ferskvannskilder.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter svovelpåvirket bunn (FK_F) i kilder som tydelig påvirkes av varme grunnvannsframspring (JV_abc), dvs. som er minst 4–10°C høyere temperatur enn på sammenlignbare steder. Trollosen ved Sørkapp på Spitsbergen skiller seg fra de andre norske varme kildene ved å ha store konsentrasjoner av svoveloksiderende bakterier, som gir opphav til en særpreget rundormfauna. Grunnvannet i en varm ferskvannskilde har relativt konstant temperatur og vannkjemi gjennom døgnet og året. Dette fører til at leveforholdene i og nær varm ferskvannskildebunn skiller seg markert fra leveforholdene på annen ferskvannsbunn.

  • Utbredelse og forekomst

    I Norge finnes varme kilder bare i to områder på Spitsbergen; på Nordvest-Spitsbergen innerst i Bockfjorden og ved Hornsund på Sørkapp.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av substrat og temperaturmåling i kilden.

Definisjonen av kartleggingsenheten er uendret, men navnet er endret og tilsvarer O1-C-5 Moderat kalkrik fastbunn i klar og roligflytende elv i NiN versjon 2.3.