Kalkrik undervannseng i elv

map OB01-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkrik undervannseng i elv.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter artsrik til svært artsrik undervannseng, og forekommer i stilleflytende partier i større, kalkrike elver (KA_efghi). Noen av artene som er knyttet til denne typen foretrekker kalsiuminnhold i den høye enden av skalaen (opp mot 20 mg Ca/l, KA_g). Artene danner reinbestander eller blandingsbestander og forekommer ned til 3–5 m dyp, avhengig av lysforholdene. Det er forholdsvis stor variasjon i artssammensetning langs kalsiumgradienten. Noen arter finnes bare eller helst ved høyere kalsiuminnhold (KA_g). Dette er arter som er svært sjeldne i rennende vann, som for eksempel høstvasshår Callitriche hermaphroditica, kamtusenblad Myriophyllum sibiricum og nøkketjernaks Potamogeton praelongus. Andre arter har tyngdepunktet sitt i nedre del av kalsiumgradienten, som for eksempel småtjernaks P. berchtoldii, hjertetjernaks P. perfoliatus og buttjernaks P. obtusifolius. Kransalgevegetasjon med noen av de små Chara-artene, som vanlig kransalge C. globularis og mattglattkrans Nitella opaca, kan også forekomme i elv. Flere av artene som dominerer i kalkfattige vannforekomster kan også forekomme i denne kartleggingsenheten.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten finnes over hele landet der det er kalkrik berggrunn eller marin leire i nedbørfeltet.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, forekomst av langskuddsplanter og vurdering av substratets dominerende kornstørrelse.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L17-C-3 Kronisk saltpåvirket innsjø-sedimentbunn i NiN versjon 2.3.