Kalkfattig undervannseng i elv

map OB01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkfattig undervannseng i elv.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter artsfattig vegetasjon som vokser permanent neddykket i kalkfattige (KA_abcd), middels store til store elver. OB01-C-01 Kalkfattig undervannseng i elv er vanlig over hele landet. Den domineres av langskuddarter som benytter karbondioksid i fotosyntesen. Mindre bestander eller såter av vanlig tusenblad Myriopyllum alterniflorum og klovasshår Callitriche hamulata er vanligst. I store sakteflytende elver kan såter med storvassoleie Ranunculus peltatus være vanlig. Ved en viss økning i kalsiuminnhold (KA_d) kan også bikarbonatbrukere opptre, først og fremst småtjernaks Potamogeton berchtoldii, rusttjernaks P. alpinus, grastjernaks P. gramineus, hjertetjernaks P. perfoliatus og buttjernaks P. obtusifolius. Disse artene foretrekker innsjøer og er derfor mindre vanlig i elver. De foretrekker også mer kalkrike elver og innsjøer. I store sakteflytende elver finnes undervannsenger normalt ned til 2–3 m dyp, avhengig av lysforholdene. Der danner artene ofte såter, men sjelden heldekkende bestander. I enkelte regulerte vannforekomster med stabilisert vannstand kan noen arter utvikle større såter/bestander. Kransalgevegetasjon med mattglattkrans Nitella opaca kan være vanlig i større sakteflytende elver. I moderat strømmende elver utgjør såter med elvemose Fontinalis spp., vanlig tusenblad M. alterniflorumeller grastjernaks P. gramineus et viktig innslag. Flytebladvegetasjon med flotgras Sparganium angustifolium kan her forekomme under vann. Svært kalkfattige og forsurete sakteflytende elver på Sørlandet og Sør-Vestlandet har en svært artsfattig vegetasjon, og undervannsenga kan der være nesten fullstendig dominert av langskuddsvegetasjon med krypsiv Juncus bulbosus og flytebladvegetasjon dominert av flotgras Sparganium angustifolium, og gjerne med forekomst av torvmose Sphagnum spp. Denne varianten av OB01-C-01 Kalkfattig undervannseng i elv finnes ikke i Midt- og Nord-Norge og er sjelden på Østlandet.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten finnes over hele landet. De vanligste dominerende artene er vanlig tusenblad M. alterniflorum og mattglattkrans Nitella opaca, som gjerne forekommer sammen med flotgras S. angustifolium.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, forekomst av langskuddsplanter og vurdering av substratets dominerende kornstørrelse.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L17-C-1 Kronisk kjemisk påvirket innsjøbunn i NiN versjon 2.3.