Pusleplante-elvebunn

map OA02-M005-18

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter sedimentbunn med kortskuddsplanter i elver.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Denne kartleggingsenheten omfatter stabilisert kortskuddsvegetasjon (VD_A) på sedimentbunn, dvs. pusleplantevegetasjon på leire og silt i elver. Det er artene som vanligvis vokser i flombelte som avgrenser denne kartleggingsenheten. Dvs. arter som evjeblom Elatine spp., firling Crassula aquatica, evjebrodd Limosella aquatica, vasskryp Lythrum pottula og på den litt mer kalkfattige sedimentbunnen sylblad Subularia aquatica og nålesivaks Eleocharis acicularis. Kortskuddsvegetasjon som vanligvis vokser på kalkfattig fint substrat på litt dypere vann som stivt brasmegras Isoëtes lacustris, mykt brasmegras I. echinospora tjerngras Littorella uniflora og botnegras Lobelia dortmanna* regnes ikke til denne kartleggingsenheten, men til OA02-C-05. Kartleggingsenheten omfatter kalktrinnene KA_cdefghi, dvs. kalsiuminnhold større enn 1 mg Ca/l. Denne kartleggingsenheten tørrlegges periodevis i de øvre deler (strandbelte). Dette er ettårige arter som kan variere i frodighet, spesielt i forhold variasjon i intensiteten til flommen og perioder med tørrlegging. Denne kartleggingsenheten er lettest å observere ved lav vannstand om høsten.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten er sjelden og finnes i store og svært stilleflytende elver med sedimentbunn av leire og silt, ofte med marine løsmasseavsetninger i nedbørfeltet.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, forekomst av kortskuddsplanter og vurdering av substratets dominerende kornstørrelse.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L16-C-3 Reguleringssone i innsjø i NiN versjon 2.3.