Turbid elvesedimentbunn

map OA02-M005-17

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter sedimentbunn i turbide elver.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter sedimentbunn i elver og bekker, uavhengig av størrelse, berggrunn og helning, med høy turbiditet, enten på grunn av isbreer i nedbørfeltet eller fordi en stor del av nedbørfeltet ligger under marin grense. Substratet består av sedimentbunn med kornstørrelser som kan flyttes av elvevannets strømningsenergi i en 20-årsflom, det vil si alle størrelser opp til 1024 mm i særlig store elver i bratte elveløp. Oftest svært sparsom bunnvegetasjon, spesielt ved høy turbiditet.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer over hele landet i fjellområder med isbreer og i lavlandsområder med marine avsetninger i nedbørfeltet.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for TU Turbiditet.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratets kornstørrelse, hvor turbiditeten må være gjennomsnittlig over 5 STS/l gjennom sommersesongen.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L16-C-2 Kalkrik ny innsjøbunn fra elvebunn i NiN versjon 2.3.