Utstrømspåvirket noe kalkfattig til kalkrik elvebunn

map OA02-M005-15

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter noe kalkfattig til kalkrik elvebunn med grus og steinbunn i og nedenfor utløpsoset i litt større innsjøer.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter sedimentbunn i litt større noe kalkfattige til kalkrike elver (KA_bcdefghi, med kornstørrelser fra sand til blokk (DK_CDEF). Den omfatter utstrømsområdene i og nedenfor utløpsoset til innsjøer (SM_d+), som mottar næringstilskudd fra innsjøen oppstrøms. Kartleggingsenheten kan også forekomme i utløpsoset til næringsrike mindre innsjøer som er kalkrike. Plante- og dyreplankton og bunndyr fra innsjøen, som «suges» inn i elveoset, gir grunnlag for en elvebunn-fauna dominert av filtrerende arter. Utstrømsområdet, som ofte også er et rikt oppvekstområde for fisk, avgrenses oppstrøms der elven renner ut av innsjøen og nedstrøms der artssammensetningen ikke lenger har et klart preg av næringsstofftilskudd. Dersom dette kriteriet er vanskelig å benytte, kan en pragmatisk avgrensning gjøres slik at kartfiguren med OA02-C-15 blir dobbelt så lang som utløpsoset er breit. Kalkrik berggrunn med fyllitt, leirskifer, grønnstein, grønnskifer, dolomitt, marmor eller kalkstein, med tilhørende løsmasser i nedbørfeltet, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. Begroingsalger og annen bunnvegetasjon forekommer der sedimentene er tilstrekkelig stabile.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer i elver over hele landet i og nedenfor utløpsoset i litt større innsjøer (> 0,5 km2), med kalkrik berggrunn i nedbørfeltet.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av substratet og fauna dominert av filtrende arter.

Kartleggingsenheten er ny i NiN versjon 3.0