Silt- til sandbunn i humøs elv

map OA02-M005-09

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter silt- og sandbunn i humøse elver.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter humøse (HU_bcy) elver og bekker i alle størrelser, med liten helning og sedimentbunn som består av silt og sand med kornstørrelser mellom 1/512 mm og 2 mm (DK_BC). Alle typer berggrunn fra kvartsitt, gneis eller granitt til kalkrike bergarter som dolomitt, marmor og kalkstein, med tilhørende løsmasser i nedbørfeltet, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. I små elver og bekker forekommer OA02-C-09 ofte i mosaikk eller sammensatt med NA-O1 Fast elvebunn og NA-O2 Elvesedimentbunn med DK_DE og samme humusinnhold. Vegetasjon kan forekommer der sedimentene er tilstrekkelig stabile.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer over hele landet i elver som renner gjennom skog- og myrrike område. Den er mindre vanlig over skoggrensa.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for HU Humus og DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratet.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L14-C-3 Kalkrik (ny) syntetisk innsjøbunn i NiN versjon 2.3.