Turbid fast elvebunn

map OA01-M005-15

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter fastbunn i turbide elver, enten på fast fjell eller med blokker og steiner som ikke flyttes av elvevannet

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter fastbunn i elver og bekker, uavhengig av størrelse, berggrunn og helning, med fastbunn og høy turbiditet, enten på grunn av isbre i nedbørfeltet eller fordi en stor del av nedbørfeltet ligger under marin grense. Substratet består av fast fjell eller blokker og steiner med større diameter enn det en 20-årsflom greier å flytte på, og er altså relativt stabilt over en periode på minst 20–25 år. Oftest svært sparsom vegetasjon.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer over hele landet i fjellområder med isbreer og i lavlandsområder med marine avsetninger i nedbørfeltet.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for TU Turbiditet og VF Vannforstyrrelsesintensitet.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av vannhastighet og substratets kornstørrelse, hvor turbiditeten må være gjennomsnittlig over 5 STS/l gjennom sommersesongen.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L9-C-6 Anoksisk innsjøbunn betinget av humusrikt vann i NiN versjon 2.3.