Noe kalkfattig og kalkrik fastbunn i humøs og rolig elv

map OA01-M005-13

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter fastbunn i humøs, noe kalkfattig og kalkrik fastbunn i rolige elver, enten på fast fjell eller med blokker og steiner som ikke flyttes av elvevannet.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter fastbunn i humøse (HU_bcy) og rolige elver og bekker i alle størrelser, med liten helning og som renner gjennom et nedbørfelt dominert av noe kalkfattig og kalkrik (KA_bcdeghi) fast fjell eller substrat, med kornstørrelsesdiameter større enn det en 20-årsflom greier å flytte på. Vannet kan flytte på partikler opp til 64 mm (svært grov grus), dvs. stein som er større enn 64 mm regnes som fastbunn. Kalkrik berggrunn som fyllitt, leirskifer, grønnstein, grønnskifer, dolomitt, marmor, kalkstein eller kalkrik skifer, med tilhørende løsmasser i nedbørfeltet, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. I små elver og bekker kan OA01-C-11 forekommer i mosaikk eller sammensatt med NA-OA02 Elvesedimentbunn. Ofte svært sparsom vegetasjon.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer over hele landet i elver som renner gjennom skog- og myrrike områder og har kalkfattige bergarter i nedbørfeltet. Den er mindre vanlig over skoggrensa.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold, VF Vannforstyrrelsesintensitet, HU Humus og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, vannhastighet og vurdering av substrat.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L9-C-4 Anoksisk innsjøbunn betinget av jernholdig vann i NiN versjon 2.3.