Ekstremt og svært kalkfattig fastbunn i humøs elv med stryk

map OA01-M005-12

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter fastbunn i humøs, ekstremt og svært kalkfattig elv med stryk , enten på fast fjell eller med blokker og steiner som ikke flyttes av elvevannet.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter fastbunn i humøse (HU_bcy) elver og bekker i alle størrelser, med helning, vannføring og ruhet på fastbunnen som gir stryk. Elva renner gjennom et nedbørfelt dominert av ekstremt eller svært kalkfattig (KA_ab) fast fjell, med kornstørrelsesdiameter større enn det en 20-årsflom greier å flytte på. Substratet er altså relativt stabilt over en periode på minst 20–25 år. Midlere vannhastighet er fra 3 m/s og oppover. Kalkfattig berggrunn som kvartsitt, gneis eller granitt med tilhørende løsmasser i nedbørfeltet, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. I små elver og bekker kan OA01-C-12 forekommer i mosaikk eller sammensatt med NA-OA02 Elvesedimentbunn. Ofte svært sparsom vegetasjon.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer over hele landet i elver som renner gjennom skog- og myrrike områder og har kalkrike bergarter i nedbørfeltet. Den er mindre vanlig over skoggrensa.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold, VF Vannforstyrrelsesintensitet, HU Humus og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, vannhastighet og vurdering av substrat.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L9-C-3 Anoksisk innsjøbunn betinget av saltholdig kildevann i NiN versjon 2.3.