Svært kalkrik fastbunn i klar elv med stryk

map OA01-M005-10

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter fastbunn i klare, svært kalkrik elver med stryk, enten på fast fjell eller med blokker og steiner som ikke flyttes av elvevannet.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter fastbunn i klare (HU_0a) elver og bekker i alle størrelser, med helning, vannføring og ruhet på fastbunnen som gir stryk. Elva renner gjennom et nedbørfelt dominert av svært kalkrikt fast (KA_ghi) fast fjell elle substrat, med kornstørrelsesdiameter større enn det en 20-årsflom greier å flytte på. Substratet er altså relativt stabilt over en periode på minst 20–25 år. Midlere vannhastighet er fra 3 m/s og oppover. Svært kalkrik berggrunn og løsmasseavsetninger i nedbørfelt med dolomitt, marmor, kalkstein eller kalkrik skifer, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. I små elver og bekker kan OA01-C-10 forekommer i mosaikk eller sammensatt med NA-OA02 Elvesedimentbunn. Ofte svært sparsom vegetasjon.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer over hele landet i elver som renner gjennom nedbørfelt med svært kalkrike bergarter.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold, VF Vannforstyrrelsesintensitet og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, vannhastighet og vurdering av substrat.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L9-C-1 Innsjøbunn med periodisk preget oksygen-mangel i NiN versjon 2.3.